วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

ความหมายดีดีของ ก-ฮ

- เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
- เ ข้ า ใ จ เ ร า
- ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
- ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
- จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
- เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
- ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
- ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
- เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
- ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
- ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
- ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
- ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
- นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
- บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
- ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
- ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
- ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
- เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
- ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
- ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
- ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
- ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
- รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
- ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
- ไ ว้ ใ จ เ ร า
- ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
- สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
- เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
- อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
- เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ส่งอีเมล์ ความหมายดีๆ เหล่านี้มาให้ หากทุกคนสามารถนำไปใช้ได้แล้ว จะเป็นคนที่มีความรักต่อกันและกันไม่มีเสื่อมคลาย
อ่านต่อ >>

กฏแห่งกรรม


มีเพื่อน forward mail มาให้อีกแล้วบอกว่าให้ forward ต่อไป ผมขี้เกียจทำต่อเลยเอามาลงใน Blog นี้เสียเลย หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกๆ คนนะครับ
1. เหตุใดคุณมีเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามสวมใส่มากมายตอบ เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์

2. เหตุใดชาตินี้คุณมีอาหารดีดีรับประทานอยู่เสมอ
ตอบ เพราะชาติก่อนคุณเคยทำทานอาหารแก่คนยากจนในชาติก่อน
3. เหตุใดชาตินี้คุณอดอยากยากจน ไม่มีเสื้อผ้าดีดีสวมใส่
ตอบ เพราะคุณตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมทำทานคนจน ในชาติก่อน
4. เหตุใดชาตินี้คุณมีบ้านเรือนให­ญ่โต
ตอบ เพราะคุณเคยถวายข้าวสารเข้าวัดในชาติก่อน
5. เหตุใดชาตินี้คุณมีความเจริ­ญรุ่งเรืองและมีความสุขมาก
ตอบ เพราะคุณเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อน
6. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนสวย และรูปงามตอบ เพราะคุณเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยความเคารพในชาติก่อน
7. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญาดีตอบ เพราะคุณเคยเป็นพุทธมามกะและทานมังสวิรัติในชาติก่อน
8. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นที่รักของทุกๆ คนและมีเพื่อนมากมาย
ตอบ เพราะคุณเคยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนในชาติก่อน
9. เหตุใดชาตินี้คุณมีพ่อ แม่อยู่พร้อมหน้า
ตอบ เพราะคุณเคารพและให้ความช่วยเหลือ ไม่ดูแคลนคนไร้­ญาติในชาติก่อน
10. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นเด็กกำพร้าตอบ เพราะคุณเคยยิงนก ตกปลา และพรากสัตว์ในชาติก่อน
11. เหตุใดชาตินี้คุณมีอายุยืนแข็งแรงตอบ เพราะคุณเคยปล่อยนก ปล่อยปลา สิ่งมีชีวิตในชาติก่อน
12. เหตุใดชาตินี้คุณอายุสั้นตอบ เพราะชาติก่อนคุณเคยฆ่าสัตว์มากมาย
13. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนรับใช้ตอบ เพราะชาติก่อนคุณเคยดูถูกเหยียดหยามคนจน
14. เหตุใดชาตินี้คุณมีดวงตาสดใสตอบ เพราะชาติก่อนคุณเคยเติมน้ำมันตะเกียงและจุดไฟบูชาพระ
15. เหตุใดชาตินี้คุณโง่ปั­­ญญาอ่อนและหูหนวกตอบ เพราะชาติก่อนคุณเคยด่าว่าและหยาบคายต่อหน้าพ่อแม่
16. เหตุใดชาตินี้คุณต้องตายเพราะยาพิษ
ตอบ เพราะชาติก่อนคุณเจตนาวางยาในต้นน้ำลำธารให้เป็นพิษ
17. เหตุใดชาตินี้คุณจึงแขวนคอตายตอบ เพราะชาติก่อนคุณใช้ตะข่ายล่าและดักสัตว์
18. ถ้าชาตินี้คุณฆ่าเขาตอบ ชาติหน้าเขาก็จะฆ่าคุณ และจะฆ่ากันไป-มาไม่มีสิ้นสุด
19. ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่ากฏแห่งกรรมตอบ คุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมายในชาติหน้า
ก็ลองเล่าต่อ บอกต่อๆ กันไปนะครับ
อ่านต่อ >>