วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

ความหมายดีดีของ ก-ฮ

- เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
- เ ข้ า ใ จ เ ร า
- ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
- ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
- จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
- เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
- ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
- ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
- เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
- ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
- ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
- ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
- ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
- นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
- บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
- ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
- ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
- ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
- เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
- ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
- ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
- ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
- ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
- รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
- ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
- ไ ว้ ใ จ เ ร า
- ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
- สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
- เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
- อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
- เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ส่งอีเมล์ ความหมายดีๆ เหล่านี้มาให้ หากทุกคนสามารถนำไปใช้ได้แล้ว จะเป็นคนที่มีความรักต่อกันและกันไม่มีเสื่อมคลาย

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นข้อความที่ดีมีกำลังใจ-สร้างสรรค์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นข้อความที่ดีมีกำลังใจ-สร้างสรรค์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

意味がいいんです(*^^*)