วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

หนึ่งในความเชี่ยวชาญของข้าราชการไทย คือ การจัดกิจกรรม

ปัจจุบัน หน่วยราชการแต่ละกระทรวงทบวงกรม ต้องจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่อสนองตอบต่อกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับชาติ รวมทั้งระดับนโยบายของรัฐบาล ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ส่วนบางโครงการ บางกิจกรรม ก็คิดขึ้นเองบ้าง ฟังชื่อแต่ละโครงการแล้ว ไอเดียกระฉูด "ฟังดูกิ๋บเก๋ บางครั้งก็ยืดยาวจนจำไมได้ " หลังเสร็จกิจกรรมก็ถ่ายรูปรายงาน ลงเฟส ลงไลน์ ลงโซเซียลมีเดียต่างๆ เป็นอันว่าจบกัน  แต่เอาเข้าจริง ไม่รู้ว่ามีการประเมินผลตามหลังหรือไม่ว่า มันสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร?  

ที่มาของภาพ : http://www.rsinternationalday.com/vendors.html

ประเภทโครงการและกิจกรรมที่หน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดให้มีขึ้น อาจสามารถแยกย่อยได้ตามวาระต่างๆ ได้ ดังนี้  

กิจกรรมตามวันสำคัญของโลก  
 • 4 กุมภาพันธ์  : วันมะเร็งโลก
 • 2 กุมภาพันธ์  : วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
 • 3 มีนาคม : วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
 • 8 มีนาคม : วันสตรีสากล
 • 15 มีนาคม : วันสิทธิผู้บริโภคสากล
 • 21 มีนาคม : วันกวีนิพนธ์สากล / วันป่าไม้โลก
 • 22 มีนาคม : วันอนุรักษ์น้ำโลก
 • 23 มีนาคม : วันอุตุนิยมวิทยาโลก
 • 4 เมษายน : วันทุ่นระเบิดสากล
 • 7 เมษายน : วันอนามัยโลก
 • 22 เมษายน : วันคุ้มครองโลก
 • 29 เมษายน : วันเต้นรำสากล
 • 8 พฤษภาคม : วันกาชาดสากล
 • 12 พฤษภาคม : วันพยาบาลสากล
 • 22 พฤษภาคม : วันสากลความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 23 พฤษภาคม : วันเต่าโลก
 • 31 พฤษภาคม : วันงดสูบบุหรี่โลก
 • 1 มิถุนายน : วันดื่มนมโลก
 • 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก
 • 8 มิถุนายน : วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก
 • 17 มิถุนายน : วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
 • 16 กันยายน : วันโอโซนโลก
 • 21 กันยายน : วันสันติภาพโลก
 • 22 กันยายน : วันแรดโลก /วันปลอดรถสากล (World Car Free Day)
 • 27 กันยายน : วันท่องเที่ยวโลก
 • 28 กันยายน : วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
 • 1 ตุลาคม : วันผู้สูงอายุสากล
 • 9 ตุลาคม : วันไปรษณีย์โลก
 • 15 ตุลาคม : วันล้างมือโลก
 • 16 ตุลาคม : วันอาหารโลก
 • 24 ตุลาคม : วันสหประชาชาติ 
 • 1 ธันวาคม : วันเอดส์โลก
 • 3 ธันวาคม : วันคนพิการสากล
 • 5 ธันวาคม : วันดินโลก 
 • 9 ธันวาคม : วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 • 10 ธันวาคม : วันสิทธิมนุษยชนสากล
 • 15 ธันวาคม : วันชาสากล
กิจกรรมตามวันสำคัญของชาติ 
 • 13 มกราคม : วันการบินแห่งชาติ
 • เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม : วันเด็กแห่งชาติ
 • 14 มกราคม : วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 • 17 มกราคม : วันโคนมแห่งชาติ
 • 2 กุมภาพันธ์ : วันนักประดิษฐ์  / วันเกษตรแห่งชาติ 
 • 13 กุมภาพันธ์ : วันรักนกเงือก
 • 24 กุมภาพันธ์ : วันศิลปินแห่งชาติ
 • 25 กุมภาพันธ์ : วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
 • 26 กุมภาพันธ์ : วันสหกรณ์แห่งชาติ
 • 13 มีนาคม : วันช้างไทย 
 • 20 มีนาคม : วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 1 เมษายน : วันออมสินของไทย
 • 2 เมษายน : วันอนุรักษ์มรดกไทย
 • 12 เมษายน : วันป่าชุมชนชายเลนไทย
 • 13 เมษายน : วันผู้สูงอายุแห่งชาติ (หยุดราชการ)
 • 14 เมษายน : วันครอบครัวไทย (หยุดราชการ)
 • 30 เมษายน : วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
 • 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ (ผู้ใช้แรงงานหยุด)
 • 24 มิถุนายน : วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 • 26 มิถุนายน : วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด
 • 1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
 • 29 กรกฎาคม : วันภาษาไทยแห่งชาติ
 • 1 สิงหาคม : วันสตรีไทย
 • 4 สิงหาคม : วันสื่อสารแห่งชาติ / วันสัตวแพทย์ไทย
 • 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ (หยุดราชการ)
 • 16 สิงหาคม : วันสันติภาพไทย
 • 18 สิงหาคม : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 19 กันยายน : วันพิพิธภัณฑ์ไทย
 • 20 กันยายน : วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
 • 21 กันยายน : วันประมงแห่งชาติ
 • 28 กันยายน : วันพระราชทานธงชาติไทย
 • 14 ตุลาคม : วันประชาธิปไตย
 • 19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย
 • 21 ตุลาคม :วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
 • 31 ตุลาคม : วันออมแห่งชาติ
 • 11 พฤศจิกายน : วันคนพิการแห่งชาติ
 • 14 พฤศจิกายน : วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • 25 พฤศจิกายน : วันประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 27 พฤศจิกายน : วันสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 4 ธันวาคม : วันสิ่งแวดล้อมไทย
 • 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ 
 • 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
 • 16 ธันวาคม : วันกีฬาแห่งชาติ
 • 26 ธันวาคม : วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
กิจกรรมตามวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 • 8 มกราคม : วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • 17 มกราคม : วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • 19 มกราคม : วันยุทธหัตถี/วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 31 มีนาคม : วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 2 เมษายน : วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • 5 เมษายน : วันพระราชสมภพ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • 6 เมษายน : วันจักรี
 • 25 เมษายน : วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 29 เมษายน : วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 • 9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล
 • 4 กรกฎาคม : วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • 13 กรกฎาคม : วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • 21 ตุลาคม : วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า 
 • 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช 
 • 25 พฤศจิกายน : วันวชิราวุธ 
 • 5 ธันวาคม : วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
 • 7 ธันวาคม : วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • 28 ธันวาคม : วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กิจกรรมตามวันสำคัญของหน่วยงาน/องค์กร และสาขาอาชีพต่างๆ 
 • 16 มกราคม : วันครู (ข้าราชการครูหยุด)
 • 18 มกราคม : วันกองทัพไทย / วันกองทัพบก 
 • 3 กุมภาพันธ์ : วันทหารผ่านศึก
 • 10 กุมภาพันธ์ : วันอาสารักษาดินแดน
 • 5 มีนาคม : วันนักข่าว
 • 27 มีนาคม : วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน
 • 24 เมษายน : วันเทศบาล
 • 7 สิงหาคม : วันรพี
 • 1 กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร
 • 15 กันยายน : วันศิลป์ พีระศรี
 • 24 กันยายน : วันมหิดล
 • 13 ตุลาคม : วันตำรวจ
 • 20 พฤศจิกายน : วันกองทัพเรือ
 • 1 ธันวาคม : วันดำรงราชานุภาพ
 • วันคล้ายวันสถาปนาหรือวันถือกำเนิดของหน่วยงานตนเอง
 • ฯลฯ
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและเทศกาล ต่างๆ
 • 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ (หยุดราชการ)
 • ห้วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ : วันตรุษจีน
 • ห้วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม : วันมาฆบูชา (หยุดราชการ)
 • 14 กุมภาพันธ์ : วันวาเลนไทน์
 • ห้วงเดือนเมษายน : วันเช็งเม้ง
 • 13 เมษายน : วันสงกรานต์  (หยุดราชการ)
 • ห้วงเดือนพฤษภาคม : วันวิสาขบูชา (หยุดราชการ)
 • ห้วงเดือนพฤษภาคม : วันพืชมงคล (หยุดราชการ)
 • ห้วงเดือนกรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา (หยุดราชการ)
 • ห้วงเดือนกรกฎาคม : วันเข้าพรรษา (หยุดราชการ)
 • ห้วงเดือนกันยายน : วันสารทจีน
 • ห้วงเดือนตุลาคม : วันไหว้พระจันทร์
 • ห้วงเดือนตุลาคม : วันออกพรรษา
 • ห้วงเดือนตุลาคม : เทศกาลกินเจ
 • 31 ตุลาคม : วันฮาโลวีน
 • ห้วงเดือนพฤศจิกายน : วันลอยกระทง
 • 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส
 • 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี (หยุดราชการ)
กิจกรรมที่กล่าวมาส่วนใหญ่เป็นงานประจำที่มีขึ้นทุกปี ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่มักเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงต้นสังกัด/ของจังหวัด หรือของท้องถิ่น เช่น
 • โครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ
 • โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 • โครงการส่งเสริมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
 • โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • โครงการด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันโรค รักษาโรค
 • โครงการช่วยเหลือการกุศลต่างๆ 
 • โครงการเดิน วิ่ง จักรยาน ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ
 • ฯลฯ  
นักจัดกิจกรรม
ดูกิจกรรมที่ได้รวบรวมมา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นประจำทุกปี หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามนโยบายของผู้บริหาร ส่วนใหญ่หน่วยราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับวันสำคัญหรือกิจกรรมนั้นๆ จะเป็นผู้จัด โดยในแต่ละครั้งก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้สำหรับจัดกิจกรรมนั้นๆ เป็นการเฉพาะ

ปัจจุบันจึงมีคำกล่าวที่ว่า ความเชี่ยวชาญของข้าราชการไทยส่วนใหญ่  คือ การจัดกิจกรรม การจัดฉากและการสร้างภาพล้วนเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่สำคัญ การเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายหรือเครือข่ายต่างๆ มาร่วมงานให้เยอะๆ ยิ่งถือเป็นความสำเร็จ หากปีไหน หัวหน้าหน่วยราชการนั้นๆ จัดกิจกรรมดูดีมีความริเริ่มใหม่ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ก็ถือว่าสำเร็จเป็นที่ชื่นชอบของผู้บังคับบัญชา  แต่หากพูดถึงผลสำเร็จระยะยาวและมีความยั่งยืนหรือไม่นั้น ผมไม่กล้าที่จะวิพากย์วิจารณ์ แต่ละหน่วยงานคงรู้ดีอยู่แก่ใจ
     
น่าสงสารผู้บริหาร
ผมดูวาระงานของหัวหน้าหน่วยงานแต่ละท่าน โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดแล้ว น่าสงสาร วันๆ ต้องไปเปิดกิจกรรมนั้น โครงการนี้ ทั้งเช้าสาย-บ่าย-ค่ำ  ทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์  ทั้งงานราชการและงานการกุศล ยังไม่รวมการประชุมคณะกรรมการย่อยๆ อีกไม่รู้กี่คณะ เห็นแล้วเหนื่อยแทน ไม่รู้ว่าท่านแบ่งเวลาตอนไหนไปนั่งคิดทบทวนเพื่อพัฒนาอะไรใหม่ๆ ให้กับบ้านเมือง

หลายคนบอกว่า การที่ท่านไปร่วมกิจกรรมหรือโครงการ ก็คือการทำงานอย่างหนึ่งของท่าน  หากงานไหน ท่านไม่ไปร่วมหรือไม่ไปเปิดงานด้วยตนเอง เจ้าของงานถึงกับโกรธกันเลยก็มี

ไม่ชอบฟังเรื่องจริง
ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานบางแห่ง บางสำนัก มักไม่ค่อยชอบฟังเรื่องจริง ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมใดๆ พวกอยู่รอบข้างรอบกายล้วนเอออวย...ว่าสำเร็จไปเสียทั้งหมด งบประมาณการจัดกิจกรรมล้วนถูกละลายทิ้งลงแม่น้ำไป แทบไม่ได้ผลอะไรกลับคืนมา

หากท่านลองลงไปฟังเสียงมดตัวเล็กๆ ที่คลานอยู่ตามพื้นดิน ดูบ้าง ท่านอาจจะได้รับรู้เรื่องราวที่แท้จริง ในบางแง่บางมุมที่ท่านอาจไม่เคยฟัง   ลองทบทวนการจัดกิจกรรมวันสำคัญในระดับโลก และระดับชาติ ซึ่งจัดกันเป็นประจำทุกปีดู หากกิจกรรมนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์จริงๆ แล้ว ประเทศไทย..น่าจะเป็นประเทศที่ศิวิไลซ์ไปนานแล้ว

****************** 
จุฑาคเชน : 9 ม.ค.2561

ไม่มีความคิดเห็น: