วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

งบดุลอัปยศ...สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี เจ็บต่อไปอีก 9 ปี

(ควรอ่านประกอบกับหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจำกัด)
****************************************************************


เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2554 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจำกัด โดยมีวาระสำคัญคือ พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 และการถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 เนื่องจากนำเงินของสหกรณ์ฯ ไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่ถูกต้อง และถูกบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย โกงเงินไปจำนวน 678,700,000 บาท  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 พยายามที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อเงินจำนวน 678,700,000 บาทดังกล่าวที่ถูกโกงไป จึงพยายามหาวิธีนำมาเขียนเอาไว้ในงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2554  ซึ่งหากสมาชิกพิจารณารับรองและอนุมัติเป็นอันว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 นี้จะพ้นมลทิน 

คำชี้แจงของนายวนพ ลิขิตวรรณการ ผู้สอบบัญชี
สาระสำคัญที่นายวนพ ลิขิตวรรณการ ผู้สอบบัญชีสรุปไว้ในย่อหน้าสุดท้าย  (หน้าที่ 48)  มีดังนี้
 • สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 33(1) และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์
 • ณ วันที่ 31 ส.ค.2554 ซึ่งเป็นวันปิดงบดุล สหกรณ์มีหนี้ค้างอยู่กับตัวแทนจำหน่าย (หมายถึง บจก.เทวาสิทธิ พิฆเนศ) จำนวน 678,700,000 บาท
 • สหกรณ์จึงโอนเงินจำนวน 678,700,000 บาทไปเป็นลูกหนี้เงินลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล (ซึ่งปรากฏอยู่ในงบดุล)
คำชี้แจงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า "สิ่งที่ไม่ถูกต้อง" ไม่ควรที่จะไปปรากฎในงบดุล แต่ลองดูภาพที่ 1 ประกอบ งบดุลปี 2554 มีลูกหนี้เงินลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล-สุทธิ ปรากฏอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน เป็นเงินจำนวน 563,321,000 บาท (ซึ่งในปี 2553 ไม่เคยปรากฏรายการนี้แต่อย่างใด)


ภาพที่ 1

ทำไมเงิน 678 ล้านบาทเหลือปรากฏในงบดุลเพียง 563 ล้านบาท
เหตุที่เงินหายไปนี้ หากไปอ่านในคำชี้แจงหมายเหตุประกอบงบดุลข้อ 7 (หน้า 59) ในปี 2554 นี้เขาได้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้ว จำนวน 115,379,000 บาท ดังนั้นเงินจึงเหลือปรากฏแค่เพียง 563,321,000 บาทนั่นเอง (ดูภาพที่ 2 ประกอบ) นั่นหมายถึงสหกรณ์ฯ ต้องจ่ายเงินหนี้ที่สงสัยจะสูญ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานที่ถูกต้องไปถึง 115,379,000 บาท (เงินส่วนนี้ควรจะเป็นเงินกำไรของสหกรณ์มากกว่า)

ภาพที่ 2

ความเจ็บช้ำของสหกรณ์ ในอีก 9 ปีข้างหน้า
ไม่ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จะดำเนินกิจการมีรายได้มากน้อยขนาดไหน สหกรณ์ฯ ก็ยังต้องจ่ายค่าเผื่อหนี้จะสูญฯ อย่างนี้ต่อไปอีก 9 ปีจนกว่าจะหมด  ซึ่งเป็นไปตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ.0404/6843 ลงวันที่  8 ธันวาคม 2254  สรุปดังนี้

ยอดเงินค่าเสียหาย 678,700,000 บาท
 • ปีที่ 1 คือปี  2554 ให้หักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหาย 17% เป็นเงิน 115,379, 000 บาท ซึ่งได้หักแล้วตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเล่มนี้ (ดูหน้า 51)
ช่วงปีที่ 2-3 ช่วงที่สหกรณ์เริ่มฟื้นตัว
 • ปีที่ 2 คือ ปี 2555 ให้หักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหาย 4% เป็นเงิน 27,148,000 บาท
 • ปีที่ 3 คือ ปี 2556 ให้หักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหาย 7% เป็นเงิน 47,509,000 บาท
ช่วงปีที่ 4-9
 • ปีที่ 4 คือ ปี 2557 ให้หักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหาย 10% เป็นเงิน 67,870,000 บาท
 • ปีที่ 5 คือ ปี 2558 ให้หักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหาย 10% เป็นเงิน 67,870,000 บาท
 • ปีที่ 6 คือ ปี 2559 ให้หักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหาย 10% เป็นเงิน 67,870,000 บาท
 • ปีที่ 7 คือ ปี 2560 ให้หักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหาย 10% เป็นเงิน 67,870,000 บาท
 • ปีที่ 8 คือ ปี 2561 ให้หักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหาย 10% เป็นเงิน 67,870,000 บาท
 • ปีที่ 9 คือ ปี 2562 ให้หักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหาย 10% เป็นเงิน 67,870,000 บาท 
ปีที่ 10 (ปีสุดท้าย)
 • ปีที่ 10 คือ ปี 2563 ให้หักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหายที่เหลือทั้งหมด เป็นเงิน 81,444,000 บาท 
หากการจ่ายเงินเผื่อมูลค่าความเสียหายครบ 10 ปีเป็นไปตามนี้ ก็จะสามารถจำหน่ายเงินจำนวน 678,700,000 บาทที่ถูกโกงไป ออกจากบัญชีได้หมดพอดี


อนาคตของสหกรณ์ฯ
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 มีการรณรงค์ไม่พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 แล้วไฉนกลับมีการอนุมัติและรับรอง  ช่วงบ่ายวันนั้นสมาชิกฯ ได้รับเงินปันผลโอนเข้าบัญชีอย่างรวดเร็วถ้วนหน้า แสดงว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ปิดงบดุลได้สำเร็จ สมาชิกรับรองงบดุลฯ  ผลการจากการรับรองงบดุลในวันนั้นทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  เหมือนถูกคำสาปไปอีก 9 ปี
 • ไม่ว่าคณะกรรมการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ ชุดใหม่จะหารายได้ได้มากเท่าไหร่ ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการหักค่าเผื่อมูลค่าความเสียหายทุกปี ตลอด 9 ปี (ตามที่แจกแจงให้ทราบ)  แทนที่เงินเหล่านี้จะมาเป็นกำไรสุทธิเพื่อปันผลให้สมาชิก กลับต้องทยอยจ่ายหนี้จนกว่าจะหมด  678,700,000 บาท ทั้งที่หนี้จำนวนนี้เป็นหนี้ที่สหกรณ์ฯ ไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นและเป็นหนี้ที่ไม่ถูกต้อง เพราะเกิดจากการทำผิดวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ออกหนังสือผ่อนผันมา 10 ปีนั้น  มีอำนาจสามารถทำได้หรือไม่ เพราะเป็นการออกหนังสือเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด เพราะหนี้ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 33(1) และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ 
 • สมาชิกฯ ผู้ถือหุ้น จะยอมรับได้หรือไม่ เพราะเงินที่น่าจะเป็นกำไรสุทธิเพื่อนำมาเป็นเงินปันผล กลับต้องถูกหักไปเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเผื่อหนี้สูญเป็นเวลาถึง 9 ปีในอนาคต โดยมียอดรอจ่ายอยู่ให้เห็นๆ และในปีที่ 10 (พ.ศ.2563)  ต้องหักเป็นค่าใช้จ่ายสูงถึง  81,444,000 บาท
 • หากกิจการในแต่ละปีของสหกรณ์ฯ เกิดแย่ลง หารายได้ไม่เพียงพอจะหักไปจ่ายเป็นหนี้สูญฯ   สมาชิกฯ ก็คงอาจไม่ได้เงินปันผลหรืออาจได้น้อยลง ดังเช่นตัวอย่างในครั้งนี้ (ดูหน้า 68) เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีเงินกำไรสุทธิ 119,758,721.53 บาท (ได้เงินปันผลร้อยละ 4.55 ต่อปี)   แต่พอมาปี 2554  เหลือเงินกำไรสุทธิ เพียง 54,309,202.83 บาท (ได้เงินปันผลร้อยละ 2.15 ต่อปี-สาเหตุที่กำไรสุทธิน้อยลงเพราะถูกหักเป็นหนี้สูญปีที่ 1 จำนวน 115,379,000 บาท นั่นเอง) ...แล้วปีต่อไปจะเป็นอย่างไร
 • หากเงินจำนวน 678,700,000 ได้คืนกลับมาในเร็ววัน คำสาป 9 ปีก็จะถูกถอนไป แต่การดำเนินคดีระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี --> คณะกรรมการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 --> บริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด จะจบลงในอีกกี่ปีไม่มีใครทราบ และหากคดีจบแล้วเงินจำนวน 678,700,000 จะได้คืนมาครบหรือไม่ ก็ไม่มีใครทราบเช่นกัน 
 • ในหมายเหตุประกอบงบดุลข้อ  7 (ตอนท้ายๆ ของหน้า 59) ระบุชัดเจนว่า "นับตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.15  แต่อย่างไรก็ตามหากสหกรณ์สามารถบริหารจัดการด้านการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์ก็อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ย 5 ธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ 2.85) บวกด้วย 0.50 บาท" ....นี่คือภาระท้าทายที่รออยู่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในชุดต่อๆ ในอีก 9 ปีข้างหน้า
 • ฯลฯ

บรรทัดฐานใหม่เกิดขึ้นแล้วในวงการสหกรณ์
ตำนานเงิน 678,700,000 บาทที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ต้องสูญเสียไปโดยการดำเนินการที่ผิดพลาดของคณะกรรมการดำเนินกิจการสหกรณ์ชุดที่ 54  กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของวงการสหกรณ์ ฯ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้แก่สหกรณ์อื่นๆ และคณะกรรมการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ ชุดต่างๆ สามารถลอกเลียนแบบได้  หากมีการทุจริตหรือผิดพลาดต่อไปในภายหน้าก็สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาทางบัญชีเช่นนี้ฟอกตัวเองได้สำเร็จ... 

ไม่ว่าการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปจะเป็นอย่างไร
แต่วันนี้และอีก 9 ปีข้างหน้า ความเจ็บช้ำก็ยังตกอยู่กับ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี...ทุกคน      

*************************************
จุฑาคเชน : 12 ธ.ค.2554


หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2555
(1 ก.ย.2553-31 ส.ค.2554)
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
(หน้ารองปกใน)
 
   

169 ความคิดเห็น:

โพธา 21 กล่าวว่า...

ช่วยไม่ไจริง ๆ พวกเราถอดถอนเขาแล้ว เอาเขาขึ้นไปชี้แจงอีกทำไม ก็ไม่รู้ หรือว่าประธานธีระพลไม่รู้เรื่องการเงินเลย จึงเรียกประธานวีระศักดิ์ขึ้นไปชี้แจงแทน เห็นเขากำลังชี้แจง พวกเราก็บอกว่าไม่ต้องชี้แจงให้บอกว่าอยู่หน้าไหนเดี่ยวไปอ่านเอง ทั้ง ๆที่เป็นเรื่องสำคัญ คิดว่าพวกแกนนำคงไม่มีความรู้พอ ยิ่งผู้ตรวจสอบคุณวันเพ็ญก็แนะนำแล้วพวกเราก็ไม่เชื่อเขา ว่าเขาอีก เสียเวลาจริง ๆที่สนับสนุนพวกเรา ผมกลับก่อนนึกว่าไม่มีการจับรางวัลแล้ว เห็นเพื่อนที่อยู่บอกว่าพวที่เป็นแกนนนำจับรางวัลให้กับพวกตนเองจริงหรือไม่ประธานธีระพล ช่วยตอบด้วย เสร็จแล้วเอาเงินรางวัลที่ได้ไปกินกันที่ครัวท่าราบ อย่างนี้สหกรณ์จะไปไหวหรือท่านประธาน ช่วยกันดูแลหน่อยนะ ฝากความหวังให้กับประธานธีระพลด้วย อย่าปล่อยให้เหมือนเดิม

ครูอ.เมือง กล่าวว่า...

ดิฉันเสียเวลาจริง ๆ ทั้งวันกับการไปลือกตั้ง และเข้าร่วมประชุม ดิฉันเลือก ท่านอาจารย์อุบล และ ผอ.วิเชิญ ทั้ง 2 คน ได้ที่ 1 และที่ 2 แต่คนที่ดิฉันไม่ได้เลือกกับได้เป็นกรรมการ คือรองอุทัย กับรองอนันต์ มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร อยากจะถอดถอนกรรมการชุดเก่า แต่ทำไมต้องไม่ให้อาจารย์อุบล และ ผอ.วิเชิญ เป็นกรรมการ ทั้งที่ครูอ.เมืองเลือกแล้ว ทำไมพวกแกนนำโดยเฉพาะนายยิ่งจึงนำเสียงครูที่ไม่ใช่ครูอ.เมืองมาถอดถอนกรรมการของอ.เมือง ทั้ง 2 คนได้อย่างไร ใครรู้ช่วยตอบให้ดิฉันหายข้องใจด้วย ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี และขอเป็นกำลังใจให้ท่านอุบล และท่านวิเชิญ จงสู้ต่อไปและควรฟ้องศาลด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สมาชิกถอนถอน กก.ชุดที่ 54 ก็เป็นไปตามกรรมที่ตัวเองก่อไว้ ถ้ามองในแง่ดีเขาอาจจะมีความปรารถนาดีที่อยากให้พวกเราได้เงินปันผลมาก ๆ ในปีต่อไป แต่เหตุการณ์ไม่เป็นใจ คิดแต่จะเอาดอก แต่ไม่นึกถึงถึงว่า ถ้าต้นตายจะทำอย่างไร ความโลภ ความประมาท มันทำลายทุกอย่าง ทำลายการกระทำดี ๆ ของคนที่เราคิดว่าดีกว่าประธานหลาย ๆ คนที่ผ่านมา ก็คงเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรให้เกิดซ้ำซากในสหกรณ์ครูราชบุรี บางคนอดีตประธานบางคนถูกเว้นวรรคการสมัครเป็นประธาน ก็ยังมีความสามารถชักใยหลังการถอดถอนและตั้งคณะกรรมการที่เขาเรียกกว่า คณะกรรมการกู้วิกฤตสหกรณ์ มันแน่จริง ๆ ถ้ามันแน่กว่านี้ มือของมันต้องล้างมือให้สะอาดกว่านี้..ก็ฝากประธานธีะพลด้วยว่า..ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจของคณะกรรมการและสมาชิก อย่าให้ใครชักจูงได้เพราะท่านเป็นอิสระแล้วหลุดพ้นจากวงจรอำนาจทางราชการแล้วไม่ต้องไปเกรงใจหน้าอินทร์หน้าพรหม ยมยักษ์ตนไหน ขอให้เกรงใจสมาชิกจะทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าแน่นอน...*****น่าเสียดายที่ ดร.สุริยะโยนผ้ายอมแพ้ ถ้าจะให้ดีคณะกรรมการชุดตรวจสอบกิจการควรจะเป็นของทีมท่าน ดร.สุริยะ จะสวยงามมาก เพราะดูชุดกก.ตรวจสอบของ ผอ.แดง(เบื้องหลังมีคนชักใยอยู่)มันไม่มีกึ๋นซักคน มันเหมือนเด็กอนุบาลที่ต้องเรียนงานใหม่หมด และไม่รู้ว่าจะเป็นมวยหรือเปล่าว ถ้าได้ท่านโกมลเป็นหัวหน้าจะน่าเชื่อถือเยอะกว่านี้มากเลยที่ จะไปช่วยดูแลและไปช่วยแก้วิกฤติสหกรณ์ของพวกเรา..เตือน ผอ.แดงระวังโดนตัวอิจฉา เห็นใครดีไม่ได้ เห็นใครได้ไม่ดีคอยปัดแข้งปัดขอนะ...ของเป็นกำลังใจให้ครับ.

สมาชิก248 กล่าวว่า...

ผมว่าประธานแดงเก่งนะ คนนี้เป็นคนใช้ได้เลย ทำได้ 2 หน้า เป็นนก 2หัวก็ว่าได้ ผมว่า มันเหมือนสมัยทักษิณ ส่งให้สมัคร เป็นนายก แต่สมัครไม่ยอมซูหกให้ทักษิณ เสร็จแล้วก็พัง คิดว่าประธานแดงคงไม่ลาออกแล้วให้อดีตประธานยิ่งซึ่งชักใยอยู่เบื้องหลังเข้ามา เพราะประธานแดงมีภรรยาที่เก่งอยู่แล้ว ขอเป็นกำลังใจ และควรหาผู้ตรวจที่เก่ง ๆ เหมือนกับความคิดเห็นที่ 3 ก็จะดี และขออย่าให้มีผลประโชน์เกี่ยวกับการประกันนะ ประธานแดง เพราะท่านประธานแดงก็ขายประกันอยู่

เด็กดำเนิน กล่าวว่า...

ก็บอกแล้ว ว่ากรรมการชุดของนายยิ่งไม่มีกึ๋น เหมือนชุดของนายสุริยะ ซึ่งมีความสามารถมากกว่าหลายพันเท่า ผมบอกแล้วหากไอ้ยิ่งมีอันต้องเป็นไป คิดว่าประธานแดงและคณะทำงานไม่ได้แน่ เพราะประธานแดงไม่เคยเป็นกรรมการสหกรณ์เลย เป็นแต่กรรมการสมาคมสงเคราะห์ศพ จะให้ดีต้องเอา ผอ.บุญเลิศ เป็นประธาน ดีกว่า เพราะว่าสามารถทำงานได้เก่ง ผมเชื่อถือในฝีมือ ผอ.ของผม ว่าคนนี้แน่จริง (เรื่องเบี้ยวหนี้นะ ยืมเงินเพื่อนไม่ใช้ เติมน้ำมันรถยนต์แล้วไม่จ่ายเงิน) เห็นใจทีมคนเก่งอย่าง ดร.สุริยะ ดร.ธีระวุฒิ ที่ต้องหมดอนาคต แนะนำให้ควรเปลี่ยนชื่อซะ แล้วสมัครใหม่ในปีต่อไป เพราะเห็นว่าทีมอดีตประธานวีระศักดิ์เตรียมทีมไว้แล้ว เพื่อไว้ต่อสู้ ในปีต่อไป และขอให้ประธานแดง จัดบี้ยประชุมไว้ให้พวกที่เปิดวิสามัญด้วย เพราะเห็นมีงบอยู่ จะได้เอาไว้ต่อสู้กับไอ้พวกเปิดวิสามัญเรื่อยเปื่อย อย่าขี้เหนียวเหมือนกรรมการชุดเก่าที่ไม่ยอมจ่ายเบี้ยประชุมวิสามัญ ทำให้พังเลยและถูกถอนด้วย เป็นกำลังใจให้ผอ.แดงสู้ ๆๆๆๆๆๆๆ อย่างสุดใจ

บำนาญโพธาราม กล่าวว่า...

ผอ.ศุภชัย อ.ประเทือง ทั้สองคนนี้เป็นคนเก่งมากทำไมจึงไม่เอาเข้าทีมผู้ตรวจสอบ ของทีมผอ.แดง อยากรู้นัก ไม่ยอมเอาคนเก่งมาทำงาน ทั้งสองคนนี้มีเวลาให้สหกรณ์มากเพราะเป็นบำนาญแล้ว

สมาชิกอยากลาออก กล่าวว่า...

ก็บอกแล้วไงว่ากรรมการชุดใหม่นี้ ไม่มีความรู้เรื่องทางบัญชี ตามที่คุณสุชาติ จันทวงค์ คิดแล้วเขียน ลงเรื่องให้อ่านกันอยู่ทุกวัน คิดแด่อย่างเดียวเพื่อจะถอดถอนกรรมการชุดนี้ให้ได้ เห็นหรือยังว่าพระเอกเลยกลายเป็นผู้ร้ายแล้ว เป็นเพราะความอยากชนะทีมของท่าน ดร.สุริยะ จริง ๆ เลยไม่ใส่ใจกับเรื่องที่เขาชี้แจงให้ฟัง ยังบอกว่าไปอ่านเองได้ (เป็นเพราะความโง่ หรือไม่รู้ ) แต่ถ้าไม่รู้ก็ศึกษาก็ให้อภัยได้ แต่ว่ากรรมการชุดนี้มันโง่จริง ๆ มันมัวแมองรางวัลที่กรรมการชุดเก่าเอามาหลอกล่อไว้ พอไม่มีคนอยู่ มันก็ให้พวกมันเขียนชื่อใส่ และได้รางวัลกันถั่วหน้า กรรมการชุดเดิมบอกมี 100 รางวัล รางวัลละ 1000 บาท มีคนอยู่ไม่ถึงร้อยคย วานกรรมการและผู้ตรวจสอบในทีมของท่านสุริยะช่วยดูแล เป็นรัฐบาลเงาให้กับสมาชิกด้วย ขอบคุณจริง ๆ อย่าให้เหลือบฝูงใหมเข้ามาสูบเลือดสมาชิกอีกเลย เพราะถ้าทนไม่ไหวคงลาออกแน่ ๆ (คงต้องให้หมดหนี้ก่อน) หรือว่าไม่ต้องใช้หนี้ตามที่รองอุทัย โรงเรียนอนุบาลบอกไว้ ปันผลน้อยกว่าเงินฝากมีที่ไหน ก็คงมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

สมาชิกอยากลาออก กล่าวว่า...

ก็บอกแล้วไงว่ากรรมการชุดใหม่นี้ ไม่มีความรู้เรื่องทางบัญชี ตามที่คุณสุชาติ จันทวงค์ คิดแล้วเขียน ลงเรื่องให้อ่านกันอยู่ทุกวัน คิดแด่อย่างเดียวเพื่อจะถอดถอนกรรมการชุดนี้ให้ได้ เห็นหรือยังว่าพระเอกเลยกลายเป็นผู้ร้ายแล้ว เป็นเพราะความอยากชนะทีมของท่าน ดร.สุริยะ จริง ๆ เลยไม่ใส่ใจกับเรื่องที่เขาชี้แจงให้ฟัง ยังบอกว่าไปอ่านเองได้ (เป็นเพราะความโง่ หรือไม่รู้ ) แต่ถ้าไม่รู้ก็ศึกษาก็ให้อภัยได้ แต่ว่ากรรมการชุดนี้มันโง่จริง ๆ มันมัวแมองรางวัลที่กรรมการชุดเก่าเอามาหลอกล่อไว้ พอไม่มีคนอยู่ มันก็ให้พวกมันเขียนชื่อใส่ และได้รางวัลกันถั่วหน้า กรรมการชุดเดิมบอกมี 100 รางวัล รางวัลละ 1000 บาท มีคนอยู่ไม่ถึงร้อยคย วานกรรมการและผู้ตรวจสอบในทีมของท่านสุริยะช่วยดูแล เป็นรัฐบาลเงาให้กับสมาชิกด้วย ขอบคุณจริง ๆ อย่าให้เหลือบฝูงใหมเข้ามาสูบเลือดสมาชิกอีกเลย เพราะถ้าทนไม่ไหวคงลาออกแน่ ๆ (คงต้องให้หมดหนี้ก่อน) หรือว่าไม่ต้องใช้หนี้ตามที่รองอุทัย โรงเรียนอนุบาลบอกไว้ ปันผลน้อยกว่าเงินฝากมีที่ไหน ก็คงมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

Pued@ICT กล่าวว่า...

จะดูแลบริหารจัดการเงินของคนอื่น ลองถามตัวเองว่ามีความรู้และประสบการณ์ดีหรือยัง อย่าให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสนุกและสะใจ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไมต้องหลอกสมาชิกด้วยให้ลงชื่อถอดถอนกรรมการชุดที่ 54 และไม่ให้รับมติต่าง ๆ ของกรรมการชุดที่ 54 แต่พวกท่านกลับไม่มีความรู้เรื่องสหกรณ์เลยดันไปรับมติเขาทุกวาระ ครูอาชีวะที่ก่อเรื่องนันแหละตัวดี ดันนำให้พวกเรายกมือ ผลเป็นอย่างไรเล่าคงไม่ต้องบอกก็รู้ ไอ้เราก็นึกว่ามันมีความรู้ที่แท้มันก็โง่กว่ากรรมการชุดที่ 54 อยู่ดีนั่นเอง ขอให้พวกเราช่วยกันดูแลสหกรณ์ให้ดี และฝากกรรมการชุดที่ 54 ช่วยสอดส่องดูแลด้วย พวกเรามองดูแล้วมันท่าจะไปไม่ไหวอยู่นา

ผู้ติดตาม กล่าวว่า...

ท่านผู้หวังดีที่รัก ความคิดเห็นที่ท่านแสดงออกมานี่ถือว่าเป็นข้อคิดและเครื่องเตือนใจให้กับคณะกรรมการชุดใหม่เป็นอย่างดียิ่ง และขอน้อมรับไว้และจะช่วยดูแลสหกรณ์ครูราชบุรีให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ขอให้ท่านอดใจรอดูพฤติกรรมไปอีสักระยะ ถ้าเห็นว่าไม่เข้าท่าเสียแล้ว ค่อยติติง ทั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจท่านไม่ต้องกลัวหรอกว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเพราะผู้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์จะมีผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิดตามความในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 558/2554 (วาระที่ 10 หน้า 76 ได้แต่งตั้ง นางวัญเพ็ญ จารุวัฒนพานิช เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดราชบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ลองอ่านดูครับท่าน)ก็คงเบาใจไปได้บางนะครับท่าน ส่วนเรื่องการรับรองรางงานประจำปี 2554 นั้น ในที่ประชุมใหญ่เขารับเป็นบางเรื่อง ไม่รับเป็นบางเรื่อง บางเรื่องก็รับทราบ บางเรื่องก็อนุมัติ เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เดินไปได้ และยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขซึ่งต้องให้คณะกรรมการได้ประชุมกันก่อนและต้องดูข้อกฎหมายด้วยครับท่าน ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และต้องตั้งสติให้ดีเพื่อให้เกิดความรัดกุม สมาชิกจะได้ไม่ต้องเสียใจอีกไงครับและอย่าเข้าใจผิดว่ากรรมการชุดใหม่จัดจับฉลากนะครับ ที่ประชุมเขามีมติให้จับ ซึ่งมีสมาชิกอยู่หลายร้อยคนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับท่านที่แสดงความคิดเห็นก็ขอขอบคุณครับ มีอะไรที่เสนอแนะบอกมานะครับจะได้ช่วยกันแก้ไขให้สหกรร์ครูของเราได้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ผมจะคอยช่วยติดตามให้อีกแรงหนึ่งนะครับ ส่วนตัวผมว่าคนรู้น้อยถ้าตั้งใจศึกษาผมว่าดีนะครับท่าน คนที่รู้ละเอียดมากเป็นไงละครับ เพราะประมาทหรือ........โลภ...(คิดเองนะครับ)

ครูปากท่อ กล่าวว่า...

พวกทีมผอ.แดง ไม่มีความรู้เท่าทีมรองสุริยะหรอก แต่ที่รองสุริยสู้ทีมผอ.แดงไม่ได้เพราะรองสุริยะเก่งกว่า ทีมงานมีความรู้ เสียตั้งแต่ตอนคนนำเสนอพูดว่าผมเป็นผู้ตรวจสอบคนแรกที่ลาออก จากการเป็นผู้ตรวจสอบชุดที่ 54 เพราะว่าสมาชิกเขากลัวว่า นายกิจดา ที่ทีมท่านตั้งเป็นผู้ตรวจสอบจะลาออกอีก และจะนำสลากกินแบ่งเข้ามาเสนอให้ท่าน ถ้าท่านไม่รับเขาก็จะลาออกอีก จริงหรือไม่ท่านกิจดา เพราะว่าทราบข่าวมาอย่างนี้จริง ๆ จึงร้ถึงการแพ้ของรองสุริยะ

ผู้ผ่านมาพบ กล่าวว่า...

เรียนเเด็กดำเนิน คุณแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของคุณแต่คุณใช้ว่าเด็กดำเนิน แล้วคุณก็ใช้วาจาที่ดูถูกคนอื่นเขา ซึ่งคุณก็ไม่มีเครื่องมืออะไรมาวัด คุณใช้ความรู้สึกส่วนตัวของคุณมาวัด โดยมีอคติส่วนตัว ถ้าคุณไม่ใช้ชื่อเด็กดำเนิผมจะไม่เดือดร้อน บังเอิญผมผ่านเข้ามาเห็น จึงอยากบอกคุณแสดงความคิดเห็นได้ แต่คุณต้องไม่ใช้ว่า เด็กดำเนิน มันเสียหาคนดำเนิน คุณจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ไม่มีใครว่า นี่เราคนดำเนินด้วยกันนะ ผ่านมาเห็นจึงเตือน เพื่อคนดำเนินด้วยกันนะ อย่าโกรธ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถือว่าเป็นกรรมของพวกคุณแล้วกัน ที่ไว้ใจพวกเราเองและขอร้องอย่าพูดมากรำคาญจริง ๆ

จะไปรอดไหมหนอ กล่าวว่า...

สุดยอดจริง ๆ คุณสุชาติ จันทวงศ์ ครูราชบุรี เจ็บต่อไปอีก 9 ปี คุณคิดได้ยังไงเนี๊ยะ มันสาสมกับให้ผ่านวาระต่างๆ ของกรรมการชุดใหม่ ที่นำเสนอโดยประธานธีระพล ผู้เป็นแกนนำ กอบกู้สหกรณ์ โดยไม่มีความรู้เรื่องสหกรณ์อย่างจริงจังสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆใจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

กรรมการคนหนึ่ง กล่าวว่า...

เรียนท่านผู้แสดงความคิดเห็นทุกท่านครับ คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 เพิ่งจะรับรอง ข้อมูลต่างๆ ที่ชุดเก่าเขาทำไว้ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรไม่จริง เพราะต้องดูหลักฐานต่างๆด้วย ขณะนี้ดูได้แค่รายงานประจำปี 2554 ทั้งหมด 12 วาระ เท่านั้น ก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนว่าให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า ในสหกรณ์อะไรที่พวกเรารู้ว่ามันไม่ดีก็บอกมาเราจะได้ปรับปรุงแก้ไข อะไรที่ดีให้คงไว้ กรรมการชุดใหม่คนไหนมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัว อะไรทำนองนี้บอกมานะครับ เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขให้สหกรณ์ครูราชบุรีของเราได้มั่นคงขึ้นเรื่องๆ เราขอกำลังใจจากท่านเท่านั้น สิ่งที่แล้วมาไว้เป็นเครื่องเตือนสติให้กรรมการชุดใหม่พึงสังวรไว้ อย่าให้เกิดขึ้นอีก ทางคณะกรรมการชุดใหม่ก็อยากได้ความคิดเห็นจากท่านอยู่เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของสหกรณ์ครูของพวกเราทุกคน จาก 15 ความคิดเห็นผมได้อ่านดูทั้งหมดก็ได้ข้อคิดที่ดี แต่มีส่วนที่เป็นข้อคิดในข้อมูลที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของคณะกรรมการชุดเก่ากับสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เมื่อลงมติถอดถอนแล้ว ก็เสนอชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ แล้วก็ต้องดำเนิการต่อให้ครบทุกวาระ เพื่อให้เป็นองค์ประชุม ส่วนสมาชิกจะรับรองหรือไม่รับ จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ หรือ เพียงรับทราบ ก็ว่ากันไปตามเสียงสมาชิกส่วนใหญ่ในที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเสร็จสิ้น จะได้มีบันทึกข้อประชุมใหญ่ไว้รายงานหรือเป็นหลักฐานต่อไป แล้วคณะกรรมการชุดใหม่จะรับหน้าที่ นี่แหละเราต้องการข้อคิดเห็นต่างๆ ที่จะปรับปรุงสหกรณ์ครูของเรา ช่วยกันนะครับเพื่อสหกรณ์ของพวกเรา ขอบคุณทุกท่านที่อ่าน (นี่เป็นความคิดเห็นของคนเป็นกรรมการ อยากได้กำลังใจ)

สมาชิกคนหนึ่งกล่าว กล่าวว่า...

กำลังใจ คงไม่พอกระมัง ควรจะมีความรู้ด้วย อย่าคิดแก้ตัวเหมือนกรรมการชุดที่54 อ่านดูแล้วที่ประชุมรับคุณเป็นประธานแล้ว คุณก็ต้องทำงานทันที พวกคุณไม่ทันเกมเขา อย่ามาแก้ตัวให้เหม็นขี้ฟันเลย ยิ่งพูดว่าคณะกรรมการคนไหนมีพฤติกรรมไม่ดีให้บอก คุณรู้อ่ยางนี้แล้วเอาเข้าทีมทำไม หรือว่าคุณกลัวจะสู้ทีมท่านสุริยะไม่ได้ คุณมาโทษสมาชิกไม่ได้เพราะพวกคุณยกมือนำสมาชิกอยู่ เราก็เลยต้องยกตามคุณ ถ้าไม่ยกมือพวกคุณก็โห่อีก ที่จริงเราไม่อยากได้ปันผล แต่พวกคุณดันเสือ..ก ยัดเยียดให้สมาชิกจนได้ แล้วจะโทษใครละคราวนี้ หรือโทษประธานวีระศักดิ์ ดันขึ้นเวทีมาทำไม

สมาชิกคนหนึ่งกล่าว กล่าวว่า...

กำลังใจ คงไม่พอกระมัง ควรจะมีความรู้ด้วย อย่าคิดแก้ตัวเหมือนกรรมการชุดที่54 อ่านดูแล้วที่ประชุมรับคุณเป็นประธานแล้ว คุณก็ต้องทำงานทันที พวกคุณไม่ทันเกมเขา อย่ามาแก้ตัวให้เหม็นขี้ฟันเลย ยิ่งพูดว่าคณะกรรมการคนไหนมีพฤติกรรมไม่ดีให้บอก คุณรู้อ่ยางนี้แล้วเอาเข้าทีมทำไม หรือว่าคุณกลัวจะสู้ทีมท่านสุริยะไม่ได้ คุณมาโทษสมาชิกไม่ได้เพราะพวกคุณยกมือนำสมาชิกอยู่ เราก็เลยต้องยกตามคุณ ถ้าไม่ยกมือพวกคุณก็โห่อีก ที่จริงเราไม่อยากได้ปันผล แต่พวกคุณดันเสือ..ก ยัดเยียดให้สมาชิกจนได้ แล้วจะโทษใครละคราวนี้ หรือโทษประธานวีระศักดิ์ ดันขึ้นเวทีมาทำไม

สหกรณ์จังหวัดช่วยทีคะ กล่าวว่า...

สหกรณ์จังหวัดราชบุรีช่วยด้วย ส่งคนมาดูแลด้วยอย่าให้กรรมการเล่นกันเองเลยสงสารเงินของสมาชิก มองดูแล้วมีแต่พวกเสือหิว เพราะผู้ตรวจไม่มีความรู้ เดี่ยวจะเสียหายใหญ่แล้วจะแก้ไม่ทัน แค่นี้ก็ไม่ได้ปันผล ตั้ง 9 ปีแล้ว หรือจะไม่ให้ได้ตลอดชีวิตเลย ถ้าไม่ดูแลลาออกแน่เลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อย่างนี้มันต้องฟ้องศาล อ.อุบลได้รับการคัดเลือกจากครูอำเภอเมืองให้เป็นกรรมการ แต่ดันไม่ได้เป็น เพราะอะไรใครรู้ช่วยตอบที

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

งงว่ะ ขอรายชื่อกรรมการ ขึ้นให้ดูหน่อย เพื่อจะได้ขอความช่วยเหลือบ้าง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณไม่ได้อยู่ในที่ประชุมหรือคะว่ากรรมการที่เขาเลือกกันนั้นมันเป็นโมฆะเพราะในที่ประชุมสมาชิกยกมือให้มันเป็นโมฆะแล้วเลือกกรรมการกันใหม่ คุณจะเขียนอะไรลงในข้อคิดเห็นก็ควรจะได้ศึกษาข้อมูลมาพอสมควรไม่ใช่อะไรๆก็จะฟ้อง ๆ ที่ฉันเขียนมานี้เพราะฉันอยู่ในเหตุการณ์การประชุมด้วยตลอด สมาชิกส่วนมากไม่ค่อยจะสนใจใส่ใจแล้วก็พูดเรื่อยเปื่อย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นั่งอยู่ก็ใช้สมองด้วย
อ.อุบลอำเภอเมืองเขาเลือกให้เป็นตัวแทน เขาไม่เกี่ยวข้องด้วย แต่คนอำเภออื่นมายัดเยียดเอาคนตกอันดับบ๊วยมาเป็นตัวแทน สะใจจริง ๆ คนอำเภอมืองเขายังไม่เอาเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงอย่างไรก็ได้รับปันผลแล้ว มีเงินใช้หนี้แล้ว ถ้าเดือนมกราคม ได้อีก 3 บาทก็ดี ตามที่รองอุทัยบอก แต่ที่เสียใจจริง ๆคือ คนที่เราเลือก เช่นอ.อุบล อ.วิเชิญ กับไม่ได้เป็นกรรมการ แต่เสือกได้ไอ้ต๊อกเป็นกรรมการ

ลูกหนี้ลุง กล่าวว่า...

พวกเราเลือกลุงพินิจ กับผอโม่ ทั้ง 2 คนนี้ชาวอโพธารามเลือกมา แต่ไม่ได้เลือกตั้งเป็นกรรมการ กลับไปได้คนที่เราไม่ได้เลือก อย่าง อ.ปรีชา และ อ.ชูศักดิ์เข้ามาเป็นกรรมการ และผู้ตรวจ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้ หรือเดินไปตามแผนที่ ผอ.ยิ่ง วางไว้ ใครรรู้ช่วยตอบทีคะ ไม่มีความรู้จริง ๆเกี่ยวกับระะบบนี้

สมาชิกตัวจริง กล่าวว่า...

หวังว่าคงไม่ถูกลบอีกนะ ท่าน
เรียน คณะกรรมการชุดที่ 55
ยินดีด้วยที่ได้รับการโหวตเข้ามา แต่อย่าลืม
ดำเนินคดี กับชุด 54นะครับ ตามที่พูดไว้ อ.สมโภชน์
ผอ.ชนะ ต้องให้ถึงที่สุด ทางที่ดี ต้องปลดออกจาก
การเป็นสมาชิกด้วย ถึงจะสะใจ รวมถึง สมาคมฌาปน
กิจฯ ที่มีเสี่ยนู เป็นนายกฯ เสี่ยวี เสี่ยยุทธ อ้อ ตอนนี้
ผจก.ยังอยู่ใช่ไหม คงไม่ยอมลาออก จัดการซะด้วย
รวมทั้งรองฯผจก.ผู้ชายด้วยนะ อย่าลือนะ ท่าน
สมโภชน์ ท่านชนะ หวังพึ่งประธานแดง คงไม่ได้
เพราะเป็นร่างทรงของ ท่านยิ่งเขา กรรมการคนอื่น
คงพึ่งไม่ได้ แต่ละคนเห่อ บุญหล่นทับ

14 ธันวาคม 2554, 11:29

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ลูกผู้ชายต้องไม่ลบ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสียดายอุตส่าอ่าน นึกว่าไอ้เวฟนี้เป็นกลางที่แท้มันก็พวกไอ้โภช

5 กล่าวว่า...

ที่ขึ้นนี้เพียงต้องการให้สมาชิกรู้ว่า นายสมโภช ไม่ต้องการตำแหน่งใด ๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ราชบุรี งงมากค่ะ อ.ชนะมาแจกใบปลิวและบอกว่าไม่ให้รับรองตั้งแต่วาระที่ 3เ เป็นต้นไป ยกเว้นวาระที่ 8 แต่ทำไมพวกท่านจึงนำการรับรองวาระต่าง ๆ เสียเองอย่างนี้แล้วต่อไปจะเชื่อพวกคุณได้อย่างไรว่าจะทำงานเพื่อสมาชิกอย่างแท้จริง อยากให้ท่านช่วยตอบด้วยว่าเพราะอะไร สมาชิกหลายคนงงกับพวกคุณมาก ๆๆๆๆ

กรรมของกรู 55 กล่าวว่า...

เวฟนี้ยอดเยี่ยมจริง ๆ ใครจะให้ข้อคิดเห็นหรือด่าพวกเรามันลบหมด อย่าคิดด่าเรานะ ขึ้นไม่ถึง 1 นาทีเราลบเลย สุดชัวจริง ๆ ไอ้เวฟโสโครก สังคัง

สมาชิกบำนาญ กล่าวว่า...

ลาออกแล้ว วันนี้มีสมาชิกไปลาออก 50 กว่าคน และไปถอนเงินประมณ 30 คน ได้คุยและถาม คำตอบคือไม่ไว้ใจกรรมการชุดนี้ เพราะเงินจับสลากมันยังเอามาแบ่งกันเลย แล้วจะไว้ใจมันได้อย่างไร

อนุบาลจริง กล่าวว่า...

ผอ.เส่น่ห์ เป็นเพื่อนซี่้กับรอง ต๊อกหรือ เห็นคุยอวดกัครูที่อนุบาลนักหนาว่าซี้กันสบายมาก พูดอะไรก็ตามผมอยู่แล้ว แต่ครูเขาไม่เชื่อหรอก ผอ.น่าจะเรียกมาสั่งสอนบ้าง ไม่ใช่พูดส่งเดชเสียหาย ผอ.หมด

สมาชิกคอยดู กล่าวว่า...

อย่าลืมคำพูดนะ นายแดง นายสมโภชน์ นายชนะ นายวิชัย ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และต้องถอดถอนจากการเป็นสามชิกด้วยมันถึงจะแน่จริง อย่าโม้ และ อย่าดีแต่พูดนะ เพราะตอนนี้ มีคนดูถูกว่าคณะกรรมการชุดนี้ฝีมือไม่ถึง จริงหรือไม่ช่วยแสดงฝีมือด้วย

สมาชิกคอยดู กล่าวว่า...

อย่าลืมคำพูดนะ นายแดง นายสมโภชน์ นายชนะ นายวิชัย ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และต้องถอดถอนจากการเป็นสามชิกด้วยมันถึงจะแน่จริง อย่าโม้ และ อย่าดีแต่พูดนะ เพราะตอนนี้ มีคนดูถูกว่าคณะกรรมการชุดนี้ฝีมือไม่ถึง จริงหรือไม่ช่วยแสดงฝีมือด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กรูว่ามันไม่กล้าหรอก นายแดงมันกลัว ม สระ เอีย ฝากถอด และ ถอน ด้วย อย่าถอนอย่างเดียว มันเจ็บ ถ้าถอดยังมีโอกาส นะ

ชนะ กล่าวว่า...

เรียนสมาชิทราบ ขณะนี้ผมเป็นประธานเงินกู้แล้ว มีอะไรเกี่ยวกับการกู้เงินในสหกรณ์ขอให้บอกผมได้เลย ผมยินดีทำให้สมาชิกทุกคนครับ

อุทัย กล่าวว่า...

ผมรองอุทัย ก็เป็นกรรมการเงินกู้ด้วยครับ ยินดีรับใช้ครูอำเภอเมืองทุกคน ใครจะกู้ขอให้บอกนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้รับเงินปันผลแบบยัดเยียดเข้ามาโดยไม่มีใบแจ้งยอดเงินปันผลเหมือนกับปีก่อน ๆ ปรากฏว่าสมาชิกแต่ละคนถูกนำเงินไปใช้หนี้กันคนละ หนึ่งหมื่นกว่า ต่อสมาชิก หนึ่งคน ถ้า10ปี สมาชิกแต่ละคนต้องใช้หนี้คนละแสนกว่าบาทขึ้นไป มันทุเรศและอัปยศที่สุดไอ้พวกกรรมการชุดที่ 54 นี้ ไม่รู้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงชิงสุนัขมาเกิดจริงๆ แถมมันยังหน้าด้านกล้าไปออกงานสังคมโดยไม่อายน่าขยะแขยงมากๆ ไอ้พวกกาฝากไอ้เหลือบดูดเลือดครูด้วยกัน หน้าด้านจริง ๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอนแย่งเป็นกรรมการ ยุให้คนถอนเงินสหกรณ์จะล้มแล้ว พอเป็นกรรมการจะระดมเงินฝาก ปรากกว่ามีแต่คนไปถอนเงิน/ลาออก เขาเรียกว่ากรรมสนองกรรม

สู้ กล่าวว่า...

กรรมจริง ๆ ของกรรมการชุดนี้ คนถอนเงินเยอะมาก ได้ยินข่าวว่ามีการถอนเงินฝากอีก ประมณ 500-600 ล้าน บาท จริงหรือเปล่า กรรมการชุดที่ 55 ถ้าเป็นอย่างงี้ สหกรณ์ต้องล้มแน่ ๆ (ความเห็นส่วนตัวนะ) คิดว่าเป็นเพราะสมาชิกไม่ให้ความไว้วางใจแน่เลย ขนาดเงินจับสลากมันยังเอามาแบ่งกัน คนละ 1000 บาท นี่หรือแกนนำที่จะทำเพื่อสหกรณ์ คิดแล้วใจหายแทนจ้องแต่จะหาผลปรธโยชน์จริง ๆ แต่ยังชื่อฝีมือของประธานแดง และประธานชนะ และประธานสมโภชน์ ว่าเอาอยู่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็คุณสุชาติ เขาเตือนคุณแล้ว คุณชนะ คุณสมโภชน์ ยังนำสมาชิกยกมืออีก แล้วอย่างนี้จะไปโทษใครละ ต้องโทษตัวเองที่เสือก ...โง่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีใจที่มีสมาชิกมาฝากเงินกันเพิ่มมากขึ้น คนถอนเงินฝากแทบไม่มี เจ้าของโรงเรียนดุสิตวิทยาฝากเงิน 20 ล้านเศษ สถาบันการเงินพร้อมให้คณะกรรมการชุดใหม่กู้เงินต้นปีหน้า ตอนนี้สภาพเริ่มคล่องแล้ว สามารถกดเงินเอทีเอ็มได้ตามปกติ คนที่ลาออกติดต่อขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันหลายคน ก็ขอให้พวกเราช่วยสหกรณ์ซึ่งเป็นของพวกเราครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กรรมการ ควรมีวุฒิภาวะให้สูงกว่านี้หน่อย อะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด อะไรควรตอบโต้ผู้ที่โจมตี ไม่ใช่เอาอมูลสมาชิกมาเปิดเผย ซึ่งสมาชิกเขาไม่ต้องการให้เปิดผย คราวหลังอย่าทำต้องจำเป็นบทเรียน หรือว่าอยากโม้ให้สมาชิกฟัง จนลืมผลเสียแก่ผู้มีเงินฝาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สหกรณ์ไม่ควรนำข้อมูลเงินฝากของสมาชิกมาเปิดเผย เพราะว่าสมาชิกบางคนไม่ต้องการให้ใครรู้ข้อมูล ขอร้องเจ้าหน้าที่ที่รับเงินฝาก แลกรรมการอย่าเอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเลย ขอร้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แน่มาก ทำงานอาทิตย์เดียวสภาพคล่องปรากฎทันที นี่แหละกรรมการในฝัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สูตรสำเร็จของประธานแดง ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ ต้องมีดังนี้1แบบสอบถามผู้ร่วมงานใครดีใครชั่ว ออกหรือยัง คิดว่าน่าจะออกเร็วๆนี้ 2ทาสีที่ทำงานใหม่ โดยใช่ช่างที่ตัวเองหามา (ไม่เชื่อหัวไอ้เรืองพูด ก็ลองดูกันไป) 3ต้องมีหน้าห้องคอยเสนองานให้เซ็น เอาแค่ 3 ข้อก็พอแล้วนะ

จริงแท้ กล่าวว่า...

ตอนนี้ได้ข่าวว่าประธานแดง กำลังจะให้ผู้จัดการออกแล้วเอาอ.ยิ่งมาเป็นผู้จัดการแทน ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสหกรณ์จะล่มสลายเร็วขึ้นก่อนที่พวกเราคิดอีก ใครสงสัยว่าของสหกรณ์มีอะไรบ้างไปดูบ้าน อ.ยิ่ง มันมีสองชุด(แฝดกัน) เพราะเขาสั่งผู้รับเหมาทำ สองชุด เก็บบ้าน ชุดหนึ่ง สหกรณ์ชุดหนึ่ง คนนี้ทำประโยชน์เพื่อตนเองทั้งนั้น ไม่เชื่อลองถามกรรมการเก่าดูจะรู้เอง หรือไม่ก็ถามเพื่อนซี้เขาดู

หวังดี กล่าวว่า...

การแสดงความเห็น ควรแสดงเป็นกลาง ๆ หรือถ้าไม่ชอบควรจะแสดงว่าควรเป็นอย่างไรในเชิงสร้างสรรค์ จะเป็นการสร้างปัญญาแก่ผู้แสดงความคิดเห็นและผู้ที่ได้อ่าน... การฟังจากคนอื่นมาด้วยหู ไม่เห็นด้วยตา ไม่มีรูปเป็นหลักฐาน เป็นเรื่องที่อันตราย ไม่ควรนำมาแสดงความเห็นเพราะ ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสียหาย ไม่ควรเอ่ยชื่อบุคคลที่ 3 อย่างชัดแจ้ง ผู้แสดงความเห็นและเจ้าของเว็บอาจถูกฟ้องร้องได้ ตามพรบ.คอมฯ ปี 2550 คุมอยู่...

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พวกเราต้องช่วยสหกรณ์ของเรา ชักชวนให้สมาชิกมาฝากเงินกันมากๆ เพื่อเสริมสภาพคล่อง จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นมากเกินไป เรื่องคดีความก็ดำเนินการกันไปตามกระบวนการของกฎหมาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ้าว ต้องไปถามกรรมการบางคนที่เป่าหูให้สมาชิกไปถอนเงิน สมาชิกเขาเชื่อน๊ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กู้เขามาบริหารดีกว่า นะ ผอ.แดง อย่าระดมเงินฝากเลย ไม่ได้ผลหรอก ประเดี่ยวก็เหมือนกรรมการชุดเก่า ถ้ามีคนมาถอนเงินมาก ๆ มีแต่พังลูกเดียว

ใบไม้เหลือง กล่าวว่า...

1.ไม่เข้าใจ สหกรณ์เป็นเจ้าหนี้แล้วหักหนี้เผื่อศูนย์ไปให้กับใคร
2.การยอมรับงบดุลจะลบล้างการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ได้หรือ
3.ถ้ากรรมการเฉพาะกาล ซูเอี๋ยกับชุดเก่าจะทำอย่างไรตอนนี้มีอะไรคืบหน้าไปบ้าง
4.ต้องมีเจ้าหน้าที่บางคนรู้เรื่องนี้หรืออาจมีน้ำจิ้มหกเรี่ยราดจะดำเนินการอย่างไร
5.จะติดตามเรื่องจากช่องทางใด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คิดมากน่า ใบไม้เหลือง เราปล้นกรรมการชุดเก่ามาได้ เรื่องอะไรพอหยวน ๆกันได้ก็หยวน ๆ กันไปน่า อย่าพึ่งรีบร้อนเหมือนน้องปูเอาอยู่เลย เดี่ยวจะล้มระเนระนาดอีก

สมาชิก.. กล่าวว่า...

ถามว่าตอนนี้ เรื่องคดี ไปถึงไหนแล้ว ช่วยแจ้งสมาชิกทราบด้วย

สมาชิก.. กล่าวว่า...

ถามว่าตอนนี้ เรื่องคดี ไปถึงไหนแล้ว ช่วยแจ้งสมาชิกทราบด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้ชนะ ไอ้ต๊อก และไอ้พวกกรรมการทั้งหลายแหล่ มึงเป็นกรรมมึงขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เลยหรือไอ้ HERE HA JANRAI ที่สุดไม่เห็นใจผู้กู้เงิน ไอ้ชาดสุนัข เลวจริง ๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่แล้ว ตอบที

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

7 นายชนะ พงศ์สุวรรณ กรรมการ 12053 382,600.00 - 2,882,229.59 446,925.21 - 2,319.91 - - 50,000.00

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่เข้าใจการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการเตือนสติกับโดนลบ
การแสดงความคิดเห็นบางข้อความใข้คำพูดที่หยาบคาย
ไม่เหมาะสมข้อความเหล่านี้น่าลบทิ้งแต่กับยังมีข้อความที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ยังคงอยู่
โอ่...สังคม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้ชนะ ไอ้ต๊อก และไอ้พวกกรรมการทั้งหลายแหล่ มึงเป็นกรรมมึงขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เลยหรือไอ้ HERE HA JANRAI ที่สุดไม่เห็นใจผู้กู้เงิน ไอ้ชาดสุนัข เลวจริง ๆ
ข้อความนี้เหมาะสมหรือไม่โปรดพิจารณา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ม่เข้าใจการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการเตือนสติกับโดนลบ
การแสดงความคิดเห็นบางข้อความใข้คำพูดที่หยาบคาย
ไม่เหมาะสมข้อความเหล่านี้น่าลบทิ้งแต่กับยังมีข้อความที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ยังคงอยู่
โธ่...สังคมสื่อ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณคณะกรรมการที่อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินสามัญและกู้พิเศษ 80 กว่าราย รวม 30 กว่าล้านบาท รับเงิน 23 ธ.ค.54

รู้น่า กล่าวว่า...

เงินกู้ธนาคารมาได้แล้วหรือ หรือกินเงินเก่า ที่กรรมการเก่าเขาเหลือเศษเอาไว้ให้แทะ เป็นกรรมการมาได้ไม่ถึง 10 วัน มีคนกู้เงินตั้ง 80 คน เงินตั้ง 30 ล้านแล้วหรือ งั้นสมาชิกเตรียมถอนเงินได้แล้วซิ ห้ามบอกนะว่าให้รอก่อน กรรมการ 15 คนเป็นหนี้ 25 ล้านกว่า น่าสมเพด

สมาชิกคอยดู กล่าวว่า...

ข่าวว่ากรรมการชุด 55 ไม่ต่อสัญญาให้ ผจก. ดีใจ
ด้วยนะ แต่ต้องไม่ลืมว่า ผจก. คือ 1 ในจำพวกที่
ทำให้สหกรณ์ฯเสียหาย อย่าลืมนะจะบอกให้ และ
ตอนนี้ดำเนินการกับชุด 54 ไปถึงไหนแล้ว ไม่เห็น
ประชาสัมพันธ์เลย อย่าให้เป็นแบบไหว้ครูสวย แต่
เวลาชกจริง ห่วยแตกนะ สมโภชน์ ชนะ วิชัย เพราะ
ตอนนี้ ข่าวว่ายิ่งครอบหมดแล้ว อยากถามยิ่งว่า ที่
ถอดถอนกรรมการชุด 54 นะ ข้อหาอะไรจ๊ะ วานบอก

สมาชิกคอยดู กล่าวว่า...

ข่าวว่ากรรมการชุด 55 ไม่ต่อสัญญาให้ ผจก. ดีใจ
ด้วยนะ แต่ต้องไม่ลืมว่า ผจก. คือ 1 ในจำพวกที่
ทำให้สหกรณ์ฯเสียหาย อย่าลืมนะจะบอกให้ และ
ตอนนี้ดำเนินการกับชุด 54 ไปถึงไหนแล้ว ไม่เห็น
ประชาสัมพันธ์เลย อย่าให้เป็นแบบไหว้ครูสวย แต่
เวลาชกจริง ห่วยแตกนะ สมโภชน์ ชนะ วิชัย เพราะ
ตอนนี้ ข่าวว่ายิ่งครอบหมดแล้ว อยากถามยิ่งว่า ที่
ถอดถอนกรรมการชุด 54 นะ ข้อหาอะไรจ๊ะ วานบอก

ไม่คบไอ้ยิ่ง กล่าวว่า...

ขอหาหมั่นไส้ไง มึงอยากทำดีกว่ากรู ถ้ามีพวกมรึงอยู่ โอกาสกรูเป็นประธานยาก เพราะกรูเว้นวรรคมาจะครบ 5 ปีแล้ว ถ้ากรูไม่่รีบชิงก่อน เดี่ยวรองสุริยะเข้ามาก็ก็อดแดกเท่านั้นเอง เข้าใจหรือยังผู้สอบถาม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผอ.เลิศครับ เป็นรองประธานแล้ว มีเบี้ยประชุม มีโบนัส มีรายได้หลายทางแล้ว หาโอกาสใช้หนี้เพื่อนบ้างก็ดีนะ เพื่อนก็ต้องการใช้เงินเหมือนกันครับ อย่าให้ต้องขึ้นเวฟทวงเลย เออค่าน้ำมันรถที่ติดไว้ด้วยนะอย่าลืม

สมาชิก.... กล่าวว่า...

นู ได้โปรดอย่ทวงออกอากาศซิ อายเขานะ ที่มึงมีกิ๊กกรูยังไม่พูกเลย ใช่ไหมยุทธ ตอนนี้กรูยังไม่ฟื้นเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

องสมโภชน์ ปรารถนาดี ครับ ไหนคุณบอกในที่ประชุมว่าคุณจะไม่รับตำแหน่งใด ๆ คุณให้ ดร.ธีรวุฒิ ชมใจ เป็นตัวแทนของอาชีวะ ไหงคุณถึงกลืนน้ำลายตัวเองหละ ไม่เห็นใจผู้ร่วมต่อสู้ด้วยกันเชียวหรือ

ง งง กล่าวว่า...

ผอ.ชนะ ให้หวยหรือไง ตัวเลขเต็มไปหมด หรือว่า ผอ.ชนะแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้สมาชิกดูหนี้สินของผอ.ชนะ งงไปหมดแล้ว ที่จริงควรแจ้งแบบ ผอ.ชนะทุกคนก็จะดี

ง งง กล่าวว่า...

ผอ.ชนะ ให้หวยหรือไง ตัวเลขเต็มไปหมด หรือว่า ผอ.ชนะแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้สมาชิกดูหนี้สินของผอ.ชนะ งงไปหมดแล้ว ที่จริงควรแจ้งแบบ ผอ.ชนะทุกคนก็จะดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายสมโภชน์ ปราถนาดี กรรมการ 11287 399,000.00 170.44 - - 1,404,750.00 - - - - - 1,404,750.00
นายวัฒนา ร่มโพธิ์ กรรมการ 09794 356,100.00 - - - - 17,693.40 46,000.00 2,989,023.23 100,000.00 5,040.00 3,157,756.63
นายอภิชาติ อุ่นมณีรัตน์ กรรมการ 12110 386,000.00 - 2,877,913.31 552,117.23 - - 285,797.94 - 96,900.00 1,020.00 3,813,748.48
นายสุรพันธ์ วัฒนพร กรรมการ 05742 372,900.00 - - 1,170,000.00 - - - - 97,600.00 - 1,267,600.00
นายปรีชา อยู่ไว กรรมการ 12322 434,000.00 55,707.82 - 885,952.92 - 41,465.59 - 1,575,600.00 92,000.00 6,680.00 2,601,698.51

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

gotex จริง ๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เลิกอ่านได้แล้วเวปนี้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ช่วยประชาสัมพันธ์เวปนี้ให้ที่อื่นทราบบ้างน่าจะดี ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าลบอีกสมาชิกควรหาเวปอื่นแสดงความคิดเห็นจะดีกว่า(เวปที่ให้เสรีและไม่ลำเอียง)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

12

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อย่าคิดมากครับ บางครั้งต้องรู้ด้วยว่าเวฟนี้ เขาจัดตั้งขึ้นมาเพราะ ไอ้โภช มันเป็นนักข่าวอยู่ กับ พอ.สุชาติ เรื่องอะไรมันจะไม่ลบหละ ถ้าไปด่าพวกเขา วันนั้นเจอนักข่าวผู้หญิง เขาบอกว่าเวลาสหกรณ์จะทำอะไร ไอ้โพดต้องชวนเขาไปทุกที ฉะนั้นถ้าคุณอยากอ่านเข้ามาเวฟนี้ คุณต้องทำใจ เป็นพวก hctv ให้ได้นะ

6 เขย กล่าวว่า...

อย่าคิดมากน่า แค่ถูกปล้นการเป็นกรรมการเท่านั้น ปลัดกระทรวงโดนหนักกว่าท่านอีก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีใจมากที่ได้รับเงินกู้แล้ว ขอบคุณคณะกรรมการชุดใหม่มาก ๆ คะ เพราะยื่นกู้มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 เจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถยื่นกู้ได้ตามปกติ เพราะตอนนี้มีสมาชิกที่เชื่อมั่นนำเงินเข้ามาฝากกันมาก สิ้นเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมก็จะมีเงินเข้ามาอีกมาก และสถาบันการเงินก็ยินดีที่จะให้สหกรณ์กู้เงินเพื่อนำมาบริการเงินกู้ให้กับสมาชิก ส่วนการดำเนินคดีกับกรรมการชุดที่ 54 คณะกรรมการชุดใหม่กำลังดำเนินการ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รู้เหมือนกับเป็นกรรมการเสียเอง
กรรมการไม่ต้องขอบคุณกรรมการครับ

สมาชิกตัวจริง กล่าวว่า...

อ่านข่าวสารของสมาคมผีแล้ว ก็รู้สึกวังเวง เนื่อง
จากยังมีกรรมการหลายๆคน ที่ถูกถอดถอนจาก
กรรมการสหกรณ์ฯ แล้วยังมีหน้าลอยหน้าลอยตาอยู่ในสมาคมผีอยู่อีก ระวังจะถูกผีสูบเลือดเอานะ ไม่มี
ความละอายแก่ใจที่จะแสดงสปิริต กันบ้างเลยนะ นู วี
ยุทธ ตี๋ โก๊ะ ตั๊ง โตกันแล้ว ใช้สมองส่วนดีคิดกัน
บ้าง อะไรควร อะไรไม่ควร อย่าให้ยิ่ง เขาต้องออกแรงอีกเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ด้านได้ อาย-อดครับ พี่น้อง ไม่รู้สันดานพวกนี้หรือไง ฝาก อ.สมโภชน์ ผอ.ชนะ ด้วย ต้องถอนรากถอนโคนครับ พี่น้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเบอร์โทร ผอ.ชนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไปบอกเขาที่โรงเรียนโดยตรงก็ดีน๊ะ

กูเองแหละ กล่าวว่า...

ขอต่ออีกนิด ลืมบอกไปลูกอีดอกทอง แม่มึงเป็นกะหรี่หรือไง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เวปนี้หยาบคายมา ภาษาใช่เลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สาธุ .....................ไอ้พระปลอม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาตมาพระจริงนะโยม ไม่เชื่อเดี่ยวน้ำพริกนรกกินหัวดอนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โถ..ไอ้ขี้...ห ี ต๊อกเอ้ย ใครเขาจะบ้าอย่างมึง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สหกรณ์ไม่มีล่มถ้ากรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่ร่วมกันโกง แต่ให้ระวัง ไอ้ต๊อก ไอ้นะ ไอ้โพด ไอ้ยิ่ง ให้ดี นะประธานแดง เชื่อมั่นประธานแดง น่าจะเอาอยู่แน่ ถ้าไม่แน่ถามบุญเกิดดู

ต..แต ่ ว กล่าวว่า...

เหี้....ย ต..อ.. ๊ ..ก เอ้ย

เพื่อนกรรมการ กล่าวว่า...

สุภาพหน่อยครับ
เนื่องจากยังมีกรรมการหลายๆคน ที่ถูกถอดถอนจากกรรมการสหกรณ์ฯ แล้วยังมีหน้าลอยหน้าลอยตาอยู่ในสมาคมผีอยู่อีก ไม่มีความละอายแก่ใจที่จะแสดงสปิริต กันบ้างเลยนะ นู วี ยุทธ ตี๋ โก๊ะ ตั๊ง โตกันแล้ว ใช้สมองส่วนดีคิดกันบ้าง อะไรควร อะไรไม่ควร อย่าให้ยิ่ง เขาต้องออกแรงอีกเลย ลาออกไปเถอะครับพี่น้อง หรือจะรอให้เหมือนสหกรณ์ฯ 5555555

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าพวกคุณรู้ความจริง เกี่ยวกับเรื่องสมาคมฌาปนกิจ คุณคงไม่เขียนอย่างนี้หรอนะครับ

กรรมการ 55 กล่าวว่า...

อยากบอกเพื่อนสมาชิกให้ทราบ ที่ปรึกษาสหกรณ์
1.นายวินัย ศรีเจริญ 2.นายกิจ เกียรติสมกิจ

3.นายมนัส วงศ์ประดู่ 4. นายอรุณ นันทวิสุทธิ์

5.นายยิ่ง แก้วมณี จึงแจ้งให้สมาชิทราบโดยทั่วกัน

มีนัย กล่าวว่า...

งงจริง ๆ ครับ กับการตั้งที่ปรึกษา ของกรรมการชุดที่ 55 ทำไมท่านตั้งที่ปรึกษาเยอะจัง แล้วที่ปรึกษาสหกรณ์แต่ละคนหน้าเป็นห่วงทั้งนั้ เช่น นายยิ่ง เป็นกรรมการชุดที่ก่อสร้างสหกรณ์และทำให้สหกรณ์เสียหาย อย่างมาก จนถูกให้พักการดำเนินงานสหกรณ์ 5 ปี สำหรับนายมนัส และนายอรุณ จากการที่ฟังเขาพูดก็ไม่เห็นมีความรู้เรื่องสหกรณ์เลย และอีกเรื่องหนึ่งอยากถาม ผอ.ชนะ และ อ.สมโภชน์ ด้วยว่าเรื่องลอ๊ตเตอรี่ ไปถึงไหนแล้ว รวมพลขับไล่กรรมการเมื่อไรบอกด้วย ทำไมไม่เอาพวกเรากันเอง

กรรมการคนหนึ่ง กล่าวว่า...

อยากรู้เรื่องสหกรณ์ ติดต่อ 032 737211 - 4 สอมถามกรรมการได้ทุกคน ยินดีให้บริการ และให้คำปรึกษา ตอนนี้ใครอยากกู้เงินกู้ได้แล้ว ใครอยากถอนเงินก็ถอนได้แล้ว ไม่มีปัญหาทุกเรื่อง ติดต่อ รองอุทัย โทร 032 337240 หรือ 032 325936 ยินดีบริการทุกเรื่องที่สมาชิกต้องการรู้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเบอร์มือถือรองอุทัย ด้วยค่ะ จะขอปรึกษาเรื่องการฝากเงินหน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โอ มาย กอ๊ต ...................พระเจ้าช่วยด้วย เป็นห่วงเงินจริง ๆ กับกรรมการที่ปล้นเขามา ระวังจะถูกปล้น บ้างนะ ระวังตัวไว้ ให้เวลา 3 เดือน ทำให้้ได้นะ ขอเป็นกำลังใจให้กรรมการชุดนี้ บริหารงานอย่าให้ผิดพลาดอีก เพราะมีที่ปึกษาอย่าง นกสองหัว (ยิ่ง) ให้ระวังให้จงหนัก

ผบ.1 กล่าวว่า...

ผู้บริหารเขต 2 รู้กันทุกคนว่าไอ้ยิ่งเป็นนก 2 หัว เอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้เพื่อนผู้บริหาร เคยประสบมากับตัวเอง

พี่เอื้อ เมียประธาน กล่าวว่า...

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านร่วมงาน ทำบุญขึ้นปีใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี เวลาเที่ยง ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 หลังจากนั้นเชิญร่วมรับประทานอาหาร

พี่เอื้อ เมียประธาน กล่าวว่า...

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านร่วมงาน ทำบุญขึ้นปีใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี เวลาเที่ยง ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 หลังจากนั้นเชิญร่วมรับประทานอาหาร

นายแน่มาก กล่าวว่า...

อะโห...... สหกรณ์มีประชาสัมพันธ์ใหม่แล้วหรือ ก็ดีไปอย่าง สมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้หรอกประธานแดง
ต้องอย่างนี้ถึงจะแน่จริง ใช้ใครไม่ได้ก็เมียเรานั่นแหละดีที่สุด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กรรมการชุดใหม่ต้องดำเนินคดีกรรมการชุดที่ 54 และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด มิฉะนั้นพวกท่านจะถูกถอดถอน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าสภาพคล่องขึ้นแล้ว กรรมการควรให้สมาชิกกู้สามัญได้ไม่เกิน 3 ล้าน ส่งภายใน 350 งวด เหมือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีนะครับ มีการทำประกันชีวิต ผู้ค้ำประกันทั้งหมด 6 คน เขาทำได้ราชบุรีก็น่าจะทำได้นะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใครจะกล้ามาถอดถอน ยากส์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ฝากคณะกรรมการชุดปัจจุบันและประธานแดงช่วยดำเนินการไอ้พวกกรรมการชุด 54 ด้วย อย่าปล่อยมันไว้อย่าให้มันลอยนวล เพราะไอ้กรรมการบางคนมันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และอย่าลืมเล่นไอ้ผู้จัดการด้วยมันบอกลอตเตอรี่ยังอยู่เลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ต้องไปถามว่า มันมีกึ๋นหรือเปล่าหรือแต่หุ่นเชิด 555

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กรรมการฃุดใหม่ต้องให้กรรมการชุดที่ 54 และผู้ที่เกี่ยวข้องพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯด้วย มิฉะนั้นจะถือว่ากรรมการชุดใหม่จงใจไม่ปฎิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์

เพื่อนกรรมการ กล่าวว่า...

ฟันธงได้เลยว่ากรรมการชุด 55 ไม่กล้าแน่ 100 เอาขี้หมากองหนึ่ง เพราะทุกวันนี้ก็ยังปล่อยให้เขาลอยนวลอยู่เลย หรือแม้กระทั่ง สมาคมผี มันก็ยังเกาะเหมือนเห็บเกาะ... สำนึกนะหรือยากกกก ใช่ไหม
นู วี เชิญ ยุทธ โก๊ะ ตี๋ ตั๊ง ฝากถาม โภชน์ ชนะ ชัย ที่ไหว้ครูกันมาดีเหลือเกิน แต่พอขึ้นชกแล้ว อย่าล้มมวย นะ เพราะ ชุด55 หลายคน กับชุด 54 เหมือนคนๆเดียวกัน โดยเฉพาะ เลิศและผู้กำกับอย่าง ยิ่ง นอกนั้น ไม้ประดับ

เขาถ้ำ กล่าวว่า...

เฮ้ย ....แจ้งข่าวดีโว้ย กรรมการชุดนี้ บอกต่อไปไม่ต้องทำประกันชีวิตแล้ว ใครตายได้เงินไปเลยไม่ต้องหักใช้หนี้สหกรณ์เหมือนกรรมการชุดเดิม ที่เขาทำไว้ ประเดี่ยวละหนี้สูญสนุกแน่ ถ้าแน่จริงขอให้ทำเลย จะได้ลองตายดู ว่าจะได้เงินหรือเปล่า หรือกรรมการใหม่จะเอาบริษัทของ นายแดง นายชนะ และ นายสมโภชน์ เข้ามาหากินก็ได้ แต่ขอให้ถูกกว่าชุดเดิมเป็นพอ และขอให้แจ้งด้วยว่า ผู้ที่ลาออกในเดือน มกราคม 55 นี้ สมัครเป็นสมาชิกได้เลยใช่ไหม

เขาถ้ำ กล่าวว่า...

เฮ้ย ....แจ้งข่าวดีโว้ย กรรมการชุดนี้ บอกต่อไปไม่ต้องทำประกันชีวิตแล้ว ใครตายได้เงินไปเลยไม่ต้องหักใช้หนี้สหกรณ์เหมือนกรรมการชุดเดิม ที่เขาทำไว้ ประเดี่ยวละหนี้สูญสนุกแน่ ถ้าแน่จริงขอให้ทำเลย จะได้ลองตายดู ว่าจะได้เงินหรือเปล่า หรือกรรมการใหม่จะเอาบริษัทของ นายแดง นายชนะ และ นายสมโภชน์ เข้ามาหากินก็ได้ แต่ขอให้ถูกกว่าชุดเดิมเป็นพอ และขอให้แจ้งด้วยว่า ผู้ที่ลาออกในเดือน มกราคม 55 นี้ สมัครเป็นสมาชิกได้เลยใช่ไหม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าคิดจะให้คนที่ลาออกไปตอนมีเรื่องเดือดร้อน เข้ามาเป็นสมาชิกอีก คนที่คิด คิดให้ดีนะ มีสุขรีบเข้ามาโกย แต่มีทุกข์กลับหนีเอาตัวรอด คนแบบนี้ไม่สมควรคบเป็นเพื่อนด้วยซ้ำไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กู้เงิน ฉ.ฉ. อยากรู้จัง ครูเอกชนมีศักดฺและศีไม่เท่ากับครูรัฐบาลรึงัย กู้ได้น้อยและยากเย็นเหลือเกิน คนที่โกงไม่ใช่ครูรัฐบาลรึงัย เห็นใจบ้างใช้เงินเหมือนกัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอนนี้สมาชิกกำลังดูผลงานของกรรมการชุดใหม่อยู่ และอย่าลืมที่เคยรับปากไว้ ดังนี้
1. กู้สามัญได้ไม่เกิน 3 ล้าน (เพชรบุรีทำได้ ราชบุรีก็อย่าให้น้อยหน้า)
2. ดำเนินคดีผู้ที่ทำให้สหกรณ์เสียหายให้ถึงที่สุด
3. ปรับโครงสร้างกรรมการ ให้มีเอกชน และเทศบาล
ในการเลือกตั้งสมัยหน้า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สหกรณ์ต้องสร้างความมั่นใจให้สมาชิกโดยเร็ว การที่ให้กดเอทีเอ็มได้วันละไม่เกิน 20,000 บาท กรรมการชุดใหม่ต้องยกเลิก และให้สิทธิสมาชิกกดได้เต็มตามวงเงิน ตอนนี้สมาชิกบ่นกันมากเพราะต้องเสียเงินค่ากดกู้ครั้งละ 10 บาท และต้องกดหลายวัน บางคนกู้ใหม่มีวงเงินให้กดได้ 1,500,000 บาท ถ้ากดวันละ 20,0000 ต้องกดถึง 75 วัน เสียค่ากดอีก 750 บาท รีบดำเนินการปลดล็อกเลยนะครับกรรมการ พวกเราเลือกท่านไปแล้ว อย่าทำให้ต้องผิดหวัง

สมาชิกผู้เดือดร้อน กล่าวว่า...

ขอความกรุณากรรมการชุดใหม่ช่วยปลดล็อกสมาชิกผู้กู้รวมหนี้ด้วยนะครับ ถ้าหากมีเงินเหลือเกิน 20 % ก็สามารถกู้เงินประเภทอื่นได้ เพราะสหกรณ์สามารถหักได้เป็นอันดับแรก ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ อยู่แล้ว ถ้าทำได้จะสนับสนุนพวกท่านตลอดไป ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ฝากผู้มีหน้าที่ดูแลความถูกต้องและความยุติธรรมรวมทั้งผู้รักษากฎหมายช่วยจัดการไอ้พวกกรรมการชุดที่ 54 ที่นำเงินของสหกรณ์ครูไปประเคนเล่นแชร์ลอตเตอรี่ โดยมีเลศนัย ซึ่งการกระทำแบบนี้มันมีการวางแผนอย่างแยบยลแต่ยังลอยนวลอยู่ในสังคมยังมีตำแหน่งหน้าที่การงานดี มันไม่ต่างกับโจรที่ปล้นทรัพย์สินหรือโจรปล้นร้านทองแต่พวกโจรที่ปล้นหรือชิงทรัพย์เวลาปล้นได้ทรัพย์สินไปยังไม่ถึงร้อยล้านเลยก็ถูกจับได้ติดคุกลงข่าวหน้าหนึ่งหรือพวกค้ายาถูกจับได้หรือถูกวิสามัญตายเพราะค้ายาขนยาบางทียานั้นมีมูลค่ายังไม่ถึงร้อยล้านเลยส่วนไอ้กรรมการชุดที่ 54 มันเล่นแชร์ 600 กว่าล้าน ไม่มีใครทำไรเลยพวกนี้มันยิ่งกว่าโจรปล้นร้านทองเป็นพันๆเท่ายังลอยนวลสมาชิกต้องเดือดร้อนใช้หนี้ที่พวกมันวางแผนโกงเป็นเวลานานถึง 10 ปี บัดซบสิ้นดีมันก่อหนี้แล้วไม่ต้องใช้

คณะกรรมการติดตาม กล่าวว่า...

กรรมการชุดที่ 54 คงไม่รอดหรอกครับ อีกไม่นานเกินรอสมาชิกคงได้เห็นว่ากรรมตามทันในไม่ช้านี้ และคงจะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญกันแน่ คุกก็รออยู่แล้ว ดีเอสไอกำลังดำเนินการทางอาญา และทราบข่าวว่ากรรมการชุดใหม่กำลังดำเนินการฟ้องแพ่ง และจะร่วมกับสมาชิกที่ฟ้องอาญาไว้แล้วดำเนินการฟ้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีอีกทางหนึ่งเพื่อให้คดีรวดเร็วขึ้น คณะกรรมการติดตามการดำเนินการก็ช่วยติดตามการทำงานของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่อยู่ หากไม่กระตือรือร้นในการดำเนินคดีคงต้องถูกถอดถอนแน่

ยิ่ง กล่าวว่า...

โถ่เอ้ย ไอ้ครูเอกชน มึงระดับสมาชิกชั้นต่ำสุด มึงจะให้คณะกรรมการชุดของกรู ให้มึงกู้มากอย่างที่มึงคิดอยางไร ยิ่งไอ้อีลูกจ้างชั่วคราวด้วย จงจำไว้

ป้อม กล่าวว่า...

ที่พวกมึงได้เป็นกรรมการทุกวันนี้ ไม่ใช่พวกกูช่วยมึงปล้นมาหรือ ไหนพวกมึงบอกจะให้ครูเอกชน เป็นกรรมการได้ 1 คน เทศบาล 1 คน แสดงว่ามึงโกหกพวกกูใช่ไหม ไอ้ชาตสุนัข ชิงหมาเกิด ถ้าอีก 3 เเดือนมึงไม่ช่วยพวกกู มึงไม่ได้เป็นกรรมการต่อแน่ ไอ้ต๊อกเอ้ย

ครูจุ๋ม กล่าวว่า...

เมื่อไรเอกชนจะได้เป็นกรรมการเสียที ช่วยดูแลและสนับสนุน ผอ.ชนะมาตลอด และบอกจะช่วยครูเอกชนให้กู้ได้เท่ากันครูรัฐบาล ไปถึงไหนแล้ว ช่วยตอบที อย่าดีแต่หาเสียงตอนจะล้มกรรมการเก่านะ ช่วยดูแลมาตลอดตั้งแต่ล่ารายชื่อเครูโยธิน และบูรณะ

ผู้กู้เพราะความจำเป็น กล่าวว่า...

ขอความกรุณากรรมการชุดใหม่อย่าขึ้นดอกเบี้ยเลยนะคะเพราะสมาชิกส่วนใหญ่กู้เงินกับสหกรณ์ เงินปันผลน้อยไม่เป็นไร เพราะพวกท่านไม่ได้เป็นผู้ก่อ สมาชิกคงจะเข้าใจดี แต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเท่ากับว่าพวกท่านกำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิกอย่างแสนสาหัส แล้วจะเชียร์พวกท่านตลอดไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณคณะกรรมการติดตามที่ตอบให้หายข้องใจคนทำผิดต้องได้รับโทษจะได้เป็นตัวอย่างไม่ให้คนชั่วรอดพ้นการทำผิดซึ่งถ้าไม่ถูกลงโทษจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีในสังคมโดยเฉพาะผู้กระทำผิดเป็นครูและเป็นผู้บริหารมีตำแหน่งผู้อำนวยการควรเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนและประชาชนในสังคมเวลาสอนเด็กว่าเด็กไม่รู้จักคิดวิเคราะห์แต่เป็นครูยังคิดวิเคราะห์ไม่ได้ ถ้าคิดวิเคราะห์ได้คงไม่โง่โอนเงินไปให้เขาใช้ความจริงไม่น่าเป็น ผ.อ.หรอกน่าจะไปไถนาจะดีกว่า

คณะกรรมการเงินกู้ กล่าวว่า...

ต้องขึ้นดอกเบี้ย ในเดือนกุมภาอีก 1 บาท และให้กู้เพิ่มเป็น 3 ล้าน โดยไม่ต้องทำประกัน

ครูจุ่ม กล่าวว่า...

ขอบคุณคณะกรรมการด้วยใจจริง ๆ ครูรัฐบาลกู้ได้ 3 ล้าน ขอครูเอกชน กู้ได้สัก 1 ล้าน ก็จะดีนะคะ

เลิศ กล่าวว่า...

นายธนูเล่นละครเก่งนิ ถามเอง ตอบเอง ลาออก
จากสมาคมฌาปนกีจเถอะ อย่ารอให้เขาไล่เลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กู้อะไร อะไร ก็ไม่ได้เท่ากับครูรัฐบาล ค่าของคนไม่เท่ากันหรืออย่างไร กรุณาใช้สมองคิดหน่อย ครูเอกชนก็ใช้เงินซื้อข้าวราคาเดียวกับครูรัฐบาล กู้อย่างอื่นได้น้อย กู้ฉุกเฉิน ATM เพิ่มจาก 50,000 เป็น 100,000 ได้ก็ยังดี ขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องให้ถ่อสังขารไปสหกรณ์ ถึงยังงัยก็ต้องจ่ายอยู่แล้ว เพราะหักจากบัญช๊

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถูกต้องแล้วครับ... เพื่อศักดิ์ศรี ของพวกเรา ทุกวันนี้พวกเราไม่เคยโกงสหกรณ์ มีแต่ครูรัฐบาลโกงสหกรณ์เท่านั้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไปดูครูที่ลาอออกซิ ตามเก็บไม่ได้ครูเอกชนทั้งนั้น
ไปหาข้อมูลที่สหกรณ์เลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันนี้ทราบข่าวว่าดีเอสไอกำลังเร่งดำเนินคดีอาญากับกรรมการชุดที่ 54 รู้สึกดีใจมากเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มวยล้มแน่ ๆ กรรมการชุดที่ 55 ไม่มีกึ๋น เริ่มแตกคอกันเองเรื่องผลประโชน์ประกันแล้ว

เพื่อนกรรมการ 55 กล่าวว่า...

แจ้งข่าวดีให้กรรมการชุดที่แล้ว(54) และบริษัทเทวาสิทธิ์ทราบ กรรมการชุดใหม่มีมติ ไม่ฟ้องบริษัทแล้ว กรรมการชุดเก่าสบายใจได้ มีโอกาสแพ้บริษัท 100 เปอร์เซ็น แล้วใครจะรับผิดชอบหนี้ต่อไป หรือชุดใหม่ได้เงินคืนมาแล้ว ยอดเยี่ยมมากๆ น่าสรรเสริญจริง ๆ ตามหนี้ได้แล้ว อย่างนี้ต้องให้เป็นตลอดไปแล้ว สุดยอด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้ฟายเอ้ย เชียร์กันเองก็ได้

วีรพัน กล่าวว่า...

กูรับเองโว้ย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สุดยอดกรรมการ ชุดที่ 55

กรรมการเกีา เก่า กล่าวว่า...

เรียน สมาชิกทราบ คณะกรรมการชุดที่ 54 ประชุม เบี้ยประชุม ครั้งละ 700 บาท เดือนละ 2 ครั้ง กรรมการชุดที่ 55 ประชุมเบี้ยประชุมครั้งละ 500 บาท เดือนี้ประชุมมาแล้ว 7 ครั้ง แล้วบอกว่าจะลดรายจ่ายได้อย่างไร ประธานแดง
ชุดที่ 54 2 ครั้ง 1400 ชุดที่ 55 7 ครั้ง 3500 งงไหมเพื่อสมาชิกที่เคารพรัก แต่ต้องเขียนให้รู้ เพราะยังไงเขาก็ต้องบอกว่ากรรมการเก่าเขียนแน่ ๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ที่ท่านกรรมการเก่า กล่าวมานี่จริงหรือ ระวังจะโดนฟ้องเอาได้นะ เพราะไปปรักปรำเขา แต่ถ้าเป็นอย่างที่ว่าจริง ขอบอกได้คำเดีวว่าสุดชั่วไม่มีใครเกินกรรมการชุดนี้แล้ว หรือมองในแง่ดีเขาประชุมเรื่อย ๆ เพื่อหาเงินมาให้พวกเรากู้ก็ได้นะ เพราะเขาบอกว่าจะให้กู้ทุกคนแน่นอนภายในสิ้นเดือนนี้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้ เห้ ทั้ง 2 ว่ากันไปก็ว่ากันมา เสร็จแล้ว พวกมึงก็รวมหัวกันแดกเงินสหกรณ์อีก กรูให้เวลาพวกมึงพิสูจตัวเอง ถ้าไม่แน่จริงกรูจะขึ้นไปถอดถอนพวกมึง จำไว้

กรรมการ 54 กล่าวว่า...

ร่วมด้วยช่วยถอดถอนด้วยคน เมื่อไรขอให้แจ้งข่าวมาเลย จะไปร่วมด้วย

กรรมการ 54 กล่าวว่า...

ร่วมด้วยช่วยถอดถอนด้วยคน เมื่อไรขอให้แจ้งข่าวมาเลย จะไปร่วมด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้ชาดหมาทั้ง 54 55 เลวพอๆ กัน มีแต่จะเข้าไปแดกกันอย่างเดียว เหี้..ย สุดยอดของกรรมการ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้ที่ด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยะตกลงมันไม่มีใครดีเลยหรือเป็นครูนะคนเขานับถืออย่าให้มันเลวร้ายไปมากกว่านี้เลยโกงไปโกงมาจะหาคนดีได้มั่งไหมมีคุณธรรมกันบ้าง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้คนที่เข้ามาอ่านเวฟนี่ก็เลวพอ ๆกับกรรมการทั้ง 2 ชุดแหละ เพราะมันเชียร์กันไปเชียร์กันมา และก็ปั่นหัวให้หมากัดกัน แล้วมันก็ยืนดูห่าง ๆ ใครเผลอกูก็ขม้ำมันเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ค..ว..ย..เอ้ย แม่มึงนะเลว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พอกันทุกฝ่าย ไอ้ที่เสียอำนาจก็ด่า ไอ้พวกปล้นเขามาก็พอใจ ขอให้มันเจ้งไปเลย จะได้ปลอดหนี้เสียที เป็นกำลังใจให้เจ้ง สาธุ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ พระเจ้าช่วย

ครูแก่ๆคนหนึ่ง กล่าวว่า...

เป็นครูจริงหรือเปล่า เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจริงหรือเปล่า เป็นมือที่สามหรือเปล่า เป็นมือเสื่อมเขาหรือเปล่า แน่จริงแสดงความคิดเห็นลงชื่อจริงสิ ถ้าเป็นครู จะเรียกเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยะธรรมที่วัดเขาวัง สักสามเดือน จะได้เข็ด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้พวกนี้เขาเรียกกันว่าอีแอบ (ผู้ชาย) ถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าอีดอกทอง จ้า ขอให้ช่วยเป็นกำลัใจให้กรรมการปี 55 ด้วยนะครับ

ครูแก่ๆ กล่าวว่า...

ยังไม่ได้เป็นกรรมการฯ อะไรๆก็พูดง่ายไปหมด พอเป็นกรรมการแล้ว เงียบเป็นเป่าสากเลยวะ หรือว่าเป็นยุคคนดีแต่พูดจริงๆ จะทำอะไรก็รีบทำๆเร็วหน่อย ทำไม่ได้
ทำไม่เป็น ประเมินศักยภาพตัวเองผิดก็ควรถอยออกมา
ให้เข้าไปแก้ปัญหา ไม่ได้ให้ไปโยนปัญหา มีอะไรก็ควรแจ้งสมาชิกทราบบ้าง ไม่ใช่เผลออีกครั้งไม่เหลือแม้แต่เสานะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เฮ้อ..คุณกรรมการชุด 55 ไปถอนฟ้องบริษัททำไมหล่ะคะ ในเมื่อบริษัทกำลังเข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อชำระหนี้กับสหกรณ์ พอไปถอนฟ้อง บริษัท ก็เลยเบี้ยวไกล่เกลี่ยหล่ะสิ ทีนี้พวกคุณครูทั้งหลายก็ต้องทนเจ็บกันต่อไป เหอๆ กรรมการชุดนี้จะมีกึ๋นพอแก้ปัญหาไหมนะ หรือ เข้ามาได้เพราะบุญหล่นทับ หรือ เพื่อสะสางอะไร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

งบดุลอัปยศที่ "สุชาต จันทรวงศ์" ทำไว้ก่อนจากไป อยากจะบอกว่า "ทำ ทำเหี้ยอะไร มีแต่ตัวเลข ไม่มีเงินสักบาท"

นู กล่าวว่า...

ประธานสหกรณ์ ลาออกแล้ว บ่นอยู่ไม่ได้เพราะไอ้ยิ่งเข้ามาวุ่นวายทุกเรื่อง ทราบแล้วแจ้งต่อไปด้วย ว่าไอ้ผิ่ง (นกสองหัว) กำลังอยากจะมีบทบาท ในสหกรณ์ เดิมไอ้ยิ่งถูกข้อหาทุจริตในสหกรณ์ กรรมการชุดนี่ยังเอามันเข้ามาเป็นที่ปรึกษาอีก ประธานแดงนำใจยอดเยี่ยมแน่จริง ๆ ที่ไม่ร่วมสังขกรรมกับไอ้ยิ่ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรื่องสหกรณ์กำลังมีปัญหา เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี กรรมการสมาคมทุกชุดก็ทำผิด พ.ร.บ. ทำผิดข้อบังคับ เพราะเอาเงินสมาคมไปศึกษาดูงาน(เที่ยว)และตัดชุดกรรมการซึ่งหากสมาชิกแจ้งความดำเนินคดีอาญา กรรมการจะต้องติดคุก 3 ปี โอ๊ยอะไรกันนี่ ชักจะเริ่มทนไม่ไหวแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เงิน 600 ล้าน เอาไปสักสิบล้านจะเป็นไรไป เงินนี้น่าไม่เข้าใครออกใคร

นูนู่ กล่าวว่า...

สมาคมณปนกิจรีบจ่ายเงินให้ผอ.ชนะก่อน 50,00 บาท ก่อนที่จะไม่ได้ใช่เงิน ลูกเมียจะได้ไม่ลำบาก

สมาชิกคอยดู กล่าวว่า...

ท่านสมาชิกสหกรณ์ ฯ ทุกท่านครับ ลองอ่าน นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันนี้ (28 มีนาคม 2555 ) เกี่ยวกับสหกรณ์ครูราชบุรี เวรตามทันแล้วครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรื่องแจ้งสมาชิกเพื่อทราบโดยทั่วกัน
1. กรรมการจาก สพฐ. มาสอบสวนวินัยกรรมการชุดที่
54 เมื่อวันที่ 18-19 มิ.ย.55
2. ศาลจังหวัดราชบุรีนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกวันที่
8 ส.ค.55 ต่อจากนั้นจะสืบพยานจำเลย โดยนัด
สุดท้ายวันที่ 6 ก.ย.55 (ฟ้องแพ่ง)
3. ป.ป.ง. กำลังสืบเส้นทางการเงินและหลักทรัพย์ของ
กรรมการชุด 54 และ ผู้จัดการ ใครทราบว่าถ่าย
โอนไปให้ใครบ้างช่วยแจ้งดีเอสไอด้วย
08-9697-2288
4. ดีเอสไอ กำลังดำเนินการในคดีอาญา คาดว่าจะส่ง
เรื่องให้อัยการเร็ว ๆ นี้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบว่าเรื่องที่สหกรณ์ถูกฟ้อง 7 ล้าน คดีไปถึงไหนแล้ว สหกรณ์จะชนะหรือไม่ ช่วยตอบด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชนะแน่นอนครับ

ดอนคำ กล่าวว่า...

เชิญร่วมงานฝังศพ ไอ้นะบ้า ที่สุสานดอนมดตะนอย สาเหตุการตายถูกกระทืบปาก

นูนู่ กล่าวว่า...

ตั้งแต่เป็นสมาชิกสหกรณ์มาจนเกษียณ ยังไม่เคยเห็นสหกรณืชนะสักคดี ถ้าจะฝันไปมั้งไอ้นะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทุกอย่างเกิดเพราะความโลภ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กรรมการมันโกงเรา มันหนีกรรมที่ก่อไว้ไม่พ้น 56 หรอก ญาติพี่น้องวงค์ตระกูลของมันก็ต้องได้รับผลกรรมที่มันก่อรวมทั้งเมีย ผัว ลูกของมันด้วยในชาตินี้แหละ55555

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กรรมการมันโกงเรา มันหนีกรรมที่ก่อไว้ไม่พ้น 56 หรอก ญาติพี่น้องวงค์ตระกูลของมันก็ต้องได้รับผลกรรมที่มันก่อรวมทั้งเมีย ผัว ลูกของมันด้วยในชาตินี้แหละ55555

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผลการพิจารณาคดีแพ่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
http://www.siamvip.com/ManageFiles/File ... dgment.pdf

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ศาลจังหวัดราชบุรีตัดสินคดีแพ งให จำเลยทั้ง 23
ชดใช สหกรณ#ครูราชบุรี 686.8 ล านบาท
*********************
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดราชบุรีได#มีคำพิพากษา
ตัดสินกรณีสหกรณ*ออมทรัพย*ครูราชบุรีโดยคณะกรรมการชุดที่ 55 มีมติฟ/องคดีแพ1ง ข#อหาละเมิด
ตัวแทน คณะกรรมการชุดที่ 54 , ผู#ตรวจสอบกิจการ, อดีตผู#จัดการฯ, บริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศ
จำกัด, นายศรีสุข รุ1งวิสัย รวม 23 ราย
นายวีระศักดิ์ ตันเจริญรัตน* อดีตประธานกรรมการสหกรณ*ฯ ชุดที่ 54 จำเลยที่ 1
นายยงยุทธ รอดทิม อดีตกรรมการ จำเลยที่ 2
นายวัฒนา ป>นป? อดีตกรรมการ จำเลยที่ 3
นายวิรัตน* มาวิบูลย*วงศ* อดีตกรรมการ จำเลยที่ 4
นายธนู คชสวัสดิ์ อดีตกรรมการ จำเลยที่ 5
นายวิเชิญ คำประดิษฐ* อดีตกรรมการ จำเลยที่ 6
นายทวีป จูเกษม อดีตกรรมการ จำเลยที่ 7
นายนนท* ลิมปนะพฤกษ* อดีตกรรมการ จำเลยที่ 8
นายนพรัตน* โม1มาลา อดีตกรรมการ จำเลยที่ 9
นายประทิพย* คนทัด อดีตกรรมการ จำเลยที่ 10
นายไพศาล เกิดขาว อดีตกรรมการ จำเลยที่ 11
นายชุมสิน ศักดิ์นภาพรเลิศ อดีตกรรมการ จำเลยที่ 12
นายวิชัย อุดมกุศลศรี อดีตกรรมการ จำเลยที่ 13
นายไพรัตน* กิตติรุ1งสุวรรณ อดีตกรรมการ จำเลยที่ 14
นายพงศ*ชาติ ปานสุข อดีตกรรมการ จำเลยที่ 15
นายชาญชัย ลิ้มแสงอุทัย อดีตผู#จัดการ จำเลยที่ 16
นายโกมล บัณฑิตเดช อดีตผู#ตรวจสอบกิจการ จำเลยที่ 17
นายไชยารัตน* ตันชัยสวัสดิ์ อดีตผู#ตรวจสอบกิจการ จำเลยที่ 18
นายสุชิน ศรีกมลธิติ อดีตผู#ตรวจสอบกิจการ จำเลยที่ 19
นายดุสิต สวัสดิภาพ อดีตผู#ตรวจสอบกิจการ จำเลยที่ 20
นายกฤษฎา สุพงศ* อดีตผู#ตรวจสอบกิจการ จำเลยที่ 21
บริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศ จำกัด จำเลยที่ 22
นายศรีสุข รุ1งวิสัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา จำเลยที่ 23
ศาลมีคำพิพากษาให#จำเลยที่ 1-23 ร1วมกันชำระเงินจำนวน 686,800,000.00 บาท
(หกร#อยแปดสิบหกล#านแปดแสนบาทถ#วน) พร#อมดอกเบี้ยร#อยละ 7.5 ต1อป? นับตั้งแต1วันฟ/อง(ฟ/อง
วันที่ 2 มีนาคม 2555) เปMนต#นไปจนกว1าจะชำระเสร็จแก1โจทก* กับให#จำเลยที่ 1 -23 ร1วมกันชดใช#
ค1าฤชาธรรมเนียมแก1โจทก* เฉพาะค1าขึ้นศาลให#ใช#แทนเท1าที่โจทก*ชนะคดี โดยกำหนดค1าทนายความ
500,000.00 บาท (ห#าแสนบาทถ#วน)
***********************************************

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

าลจังหวัดราชบุรีตัดสินคดีแพ งให จำเลยทั้ง 23
ชดใช สหกรณ#ครูราชบุรี 686.8 ล านบาท
*********************
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดราชบุรีได#มีคำพิพากษา
ตัดสินกรณีสหกรณ*ออมทรัพย*ครูราชบุรีโดยคณะกรรมการชุดที่ 55 มีมติฟ/องคดีแพ1ง ข#อหาละเมิด
ตัวแทน คณะกรรมการชุดที่ 54 , ผู#ตรวจสอบกิจการ, อดีตผู#จัดการฯ, บริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศ
จำกัด, นายศรีสุข รุ1งวิสัย รวม 23 ราย
นายวีระศักดิ์ ตันเจริญรัตน* อดีตประธานกรรมการสหกรณ*ฯ ชุดที่ 54 จำเลยที่ 1
นายยงยุทธ รอดทิม อดีตกรรมการ จำเลยที่ 2
นายวัฒนา ป>นป? อดีตกรรมการ จำเลยที่ 3
นายวิรัตน* มาวิบูลย*วงศ* อดีตกรรมการ จำเลยที่ 4
นายธนู คชสวัสดิ์ อดีตกรรมการ จำเลยที่ 5
นายวิเชิญ คำประดิษฐ* อดีตกรรมการ จำเลยที่ 6
นายทวีป จูเกษม อดีตกรรมการ จำเลยที่ 7
นายนนท* ลิมปนะพฤกษ* อดีตกรรมการ จำเลยที่ 8
นายนพรัตน* โม1มาลา อดีตกรรมการ จำเลยที่ 9
นายประทิพย* คนทัด อดีตกรรมการ จำเลยที่ 10
นายไพศาล เกิดขาว อดีตกรรมการ จำเลยที่ 11
นายชุมสิน ศักดิ์นภาพรเลิศ อดีตกรรมการ จำเลยที่ 12
นายวิชัย อุดมกุศลศรี อดีตกรรมการ จำเลยที่ 13
นายไพรัตน* กิตติรุ1งสุวรรณ อดีตกรรมการ จำเลยที่ 14
นายพงศ*ชาติ ปานสุข อดีตกรรมการ จำเลยที่ 15
นายชาญชัย ลิ้มแสงอุทัย อดีตผู#จัดการ จำเลยที่ 16
นายโกมล บัณฑิตเดช อดีตผู#ตรวจสอบกิจการ จำเลยที่ 17
นายไชยารัตน* ตันชัยสวัสดิ์ อดีตผู#ตรวจสอบกิจการ จำเลยที่ 18
นายสุชิน ศรีกมลธิติ อดีตผู#ตรวจสอบกิจการ จำเลยที่ 19
นายดุสิต สวัสดิภาพ อดีตผู#ตรวจสอบกิจการ จำเลยที่ 20
นายกฤษฎา สุพงศ* อดีตผู#ตรวจสอบกิจการ จำเลยที่ 21
บริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศ จำกัด จำเลยที่ 22
นายศรีสุข รุ1งวิสัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา จำเลยที่ 23
ศาลมีคำพิพากษาให#จำเลยที่ 1-23 ร1วมกันชำระเงินจำนวน 686,800,000.00 บาท
(หกร#อยแปดสิบหกล#านแปดแสนบาทถ#วน) พร#อมดอกเบี้ยร#อยละ 7.5 ต1อป? นับตั้งแต1วันฟ/อง(ฟ/อง
วันที่ 2 มีนาคม 2555) เปMนต#นไปจนกว1าจะชำระเสร็จแก1โจทก* กับให#จำเลยที่ 1 -23 ร1วมกันชดใช#
ค1าฤชาธรรมเนียมแก1โจทก* เฉพาะค1าขึ้นศาลให#ใช#แทนเท1าที่โจทก*ชนะคดี โดยกำหนดค1าทนายความ
500,000.00 บาท (ห#าแสนบาทถ#วน)
***********************************************

Sunit Kaensaree กล่าวว่า...

วันนี้เป็นวันที่ดีที่คุณ Sunit Kaensaree ฉันมาจากประเทศไทยในเชียงใหม่ มีความสุขมากที่ได้เขียนคำเบิกความว่าฉันได้รับเงินกู้จากคุณซูซานเจมส์ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนสำหรับฉันหลังจากที่ฉันถูกหลอกลวงด้วยเงินจำนวนมากจากผู้ให้กู้ยืมเงินฉันถูกหลอกและแทบจะคิดว่าจะต้องใช้เวลา ชีวิตของฉัน แต่พระเจ้ามีจุดมุ่งหมายสำหรับฉันถ้าคุณต้องการที่จะได้รับเงินกู้จาก บริษัท ใด ๆ ที่คุณต้องเลือก Susan บริษัท เงินกู้เจมส์เมื่อฉันเป็นครั้งแรกเริ่มต้นกับเธอคิดว่าเธอเป็นเหมือนส่วนที่เหลือและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน ฉันประหลาดใจที่ได้เงินกู้ 8,000.00 บาทในบัญชีของฉันและนั่นคือจำนวนเงินที่ฉันใช้ใน บริษัท ของเธอและคุณรู้สึกว่าไม่มีความหวังสำหรับคุณ? เป็นเรื่องโกหกเพราะถ้าคุณสนใจที่จะรับเงินกู้ประเภทใดคุณสามารถติดต่อทางอีเมลล์อีเมลของเธอคือ:sanjamesloanfirml07@outlook.com หรือหรือ susanjamesloanfirml07@gmail.com หรือหรือ Whats-app หมายเลขของเธอ:+1(587)206-1157 หรือทางเว็บไซต์:https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer พระเจ้าอวยพรคุณเช่นเธอ blessed ฉันกับคุณ Susan James โดยรับเงินกู้ของฉันหลังจากที่ถูกตกอยู่ในมือของ scams.