วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”































สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดำเนินตามรอยพระยุคลบาท โดยนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและตนเองต่อไป

หนังสือเล่มนี้มีความหนา 304 หน้า จัดพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน จากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิต โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่
  • ส่วนที่ 1 ภาพรวมหลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ส่วนที่ 2 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ห้องทดลองในพระราชวัง
  • ส่วนที่ 3 แนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ และการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ
  • ส่วนที่ 4 ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประกอบด้วยบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแนวพระราชดำริ
  • ส่วนที่ 5 พระเกียรติคุณเกริกไกร
  • ส่วนที่ 6 บทสรุป พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ตลอดเวลา 65 ปีแห่งการครองราชย์
หากสถาบันการศึกษาหรือห้องสมุดใดมีความประสงค์จะร่วมเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 02-280-4085 ต่อ 1303-1305


**************************************

ไม่มีความคิดเห็น: