วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนสาธิตในประเทศไทย

ผมอ่านนิตยสารผู้จัดการ 360 องศา ฉบับเดือนมกราคม 2555 ซึ่งฉบับนี้ได้นำเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไทยขึ้นมาเป็นประเด็นหลัก โดยพาดหัวหน้าปกว่า " คิด วิเคราะห์ แยกแยะ การศึกษาไทย"  เนื้อหาในเล่มตอนหนึ่งได้เขียนเรื่อง "สาธิตฟีเวอร์" และมีรายชื่อโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศพิมพ์เอาไว้ด้วย  ผมจึงนำรายชื่อโรงเรียนสาธิตดังกล่าวมาลงไว้ในบล็อกนี้ เพื่อบันทึกเป็นความรู้ต่อไป


โรงเรียนสาธิตแห่งแรกในประเทศไทย คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยเริ่มตั้งเมื่อปี พ.ศ.2496 ตามดำริของ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษธิการในสมัยนั้น เพื่อวางโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยสาธิตในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ในสมัยนั้นโรงเรียนสาธิตเปรียบเสมือนกับสถาบันฝึกหัดครูของชาตินั่นเอง ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงเรียนที่ใช้ชื่อว่า "สาธิต" จำนวน 41 แห่ง ดังนี้


สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ

 1. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 3. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4. โรงเรียนสาธิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 7. โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
 8. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 9. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 10. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 11. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 12. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 13. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 14. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 16. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยพะเยา

สังกัดมหาวิทยาราชภัฎ
 1. โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ของ มรภ.พระนคร
 2. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.สวนสุนันทา
 3. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 4. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 5. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.เทพสตรี
 6. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.เพชรบุรี
 7. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.นครปฐม
 8. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.นครสวรรค์
 9. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.มหาสารคาม
 10. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.อุตรดิตถ์
 11. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.สุรินทร์
 12. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.นครราชสีมา
 13. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.เชียงราย
 14. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.เชียงใหม่
 15. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.พิบูลสงคราม
 16. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.วไลยอลงกรณ์
 17. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.สงขลา
 18. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.รำไพพรรณี
 19. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.อุบลราชธานี
 20. โรงเรียนสาธิตอนุบาล ของ มรภ.จันทรเกษม
 21. โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ ของ มรภ.สวนดุสิต
 22. โรงเรียนอนุบาลสาธิต ของ มรภ.ยะลา
 23. โรงเรียนสาธิตของ มรภ.นครศีธรรมราช

สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สังกัดเทศบาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


********************************

ไม่มีความคิดเห็น: