วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความหมายของเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก

บางทีผมก็ไม่เคยได้ใส่ใจมันเท่าไหร่นัก แต่ก็เคยสงสัยเหมือนกัน ว่าความหมายของเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก นั้นมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง แต่ผมก็ไม่ได้ขวนขวายค้นหามัน  จนเมื่อวานนี้ มี Mail ที่ส่งต่อกันมา ผมเลยคัดลอกนำมาเผยแพร่ไว้ในบล็อกนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้อีกช่องทางหนึ่ง

ตัวอย่างหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3 2498 00008 34 1

หลักที่ 1 หมายถึง ประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือ
  • เลข 1 หมายถึง คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
  • เลข 2 หมายถึง คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
  • เลข 3 หมายถึง ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
  • เลข 4 หมายถึง คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
  • เลข 5 หมายถึง คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
  • เลข 6 หมายถึง ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
  • เลข 7 หมายถึง บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
  • เลข 8 หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว
  • โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด
  • หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือเทศบาล

หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี

หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี

หลักที่ 13  คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก


****************************

ไม่มีความคิดเห็น: